godlo

szyszka

Statut Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku


STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH

IM. ROMANA GESINGA W ZAGNAŃSKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku jest jednostką organizacyjną kształcącą w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego: technik leśnik, tj. 321[02], 314301 i operator maszyn leśnych, tj.834105, dla której ministrem właściwym jest minister do spraw środowiska.
2. Ustala się nazwę Zespołu w brzmieniu: Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.
3. W dalszej części statutu Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku jest nazwany ,,Szkołą”.
4. Siedziba Szkoły znajduje się w Zagnańsku, przy ul. Spacerowej 4, kod pocztowy: 26- 050 Zagnańsk.

§ 2

W skład Szkoły wchodzą:
1. Technikum Leśne w Zagnańsku na podbudowie gimnazjum (4-letnie)
a. zawód: technik leśnik
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zagnańsku na podbudowie gimnazjum (3-letnia)
a. zawód: operator maszyn leśnych.
2a. Branżowa Szkoła I stopnia. 
a. zawód: operator maszyn leśnych

Obiekty szkolne obejmują:
1. budynek szkolny, w którym znajdują się: pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, aula z zapleczem, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga,
2. pomieszczenia administracji, warsztaty szkolne, magazyn gospodarczy, szatnia i inne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
3. plac przyszkolny wraz ze znajdującymi się na jego terenie obiektami sportowymi (boisko do gier zespołowych, kort tenisowy) i gospodarczymi. 
4. internat przy ul. Spacerowej 3, składający się z części mieszkalnej wyposażonej w pokoje wychowanków, sale telewizyjne, aneksy kuchenne, świetlicę, pracownię komputerową, obiekty rekreacyjne, pokoje wychowawców, pomieszczenia administracyjne oraz stołówkę obejmującą jadalnię i kuchnię z częścią magazynową.

§ 3

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Środowiska. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Środowiska.
2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
3. Teren posesji jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.

§ 3a

1. Misja szkoły. Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
2. Wizja szkoły: Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.
3. Absolwent Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku:
- rzetelnie wykonuje zawód leśnika, z poszanowaniem tradycji i zwyczajów,
- czerpie radość z nauki,
- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych,
- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie,
- zgodnie współpracuje z innymi,
- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,
- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,
- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,
- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 4

Celem Szkoły jest w szczególności:
1. Stwarzanie warunków uczniom do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.
2. Realizowanie podstawy programowej w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego.
3. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
4. Diagnozowanie, a następnie prowadzenie systematycznej ewaluacji osiągnięć uczniów.
5. Przestrzeganie prawa oraz przeciwdziałanie wszelkim rodzajom zachowań patologicznych.
6. Umożliwianie rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
7. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej.
8. Ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie.
9. Kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.
10. Sprawowanie opieki nad uczniami w szkole, internacie oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
11. Przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i racjonalnych wyborów kierunków dalszego kształcenia.
12. Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej uczniów.
13. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
14. Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej.
15. Organizowanie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
16. Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 5

Zadaniem Szkoły jest w szczególności:
a) zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym 
i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną,
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia, troska o zapewnienie równych szans,
c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
d) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
e) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
f) stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności stosownie do ich możliwości psychofizycznych,
g) rozwijanie potrzeby ochrony środowiska,
h) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej,
i) rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny,
j) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a przede wszystkim nauki języka oraz własnej historii i kultury,
k) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego,
l) przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów,
m) umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizacji obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki,
n) realizowanie zadań profilaktycznych zawartych w szkolnym programie profilaktyki Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym,
o) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego oraz zajęć terapeutycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego ,
p) realizowanie zadań wychowawczych zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym, 
q) współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu,
r) udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
s) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
t) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
u) zapewnianie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem organizacji wycieczek szkolnych.

§ 6

Budynek szkoły, internatu oraz teren przyszkolny są ogrodzone i znajdują się pod nadzorem kamer monitoringu wizyjnego zainstalowanego w szkole i internacie w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniom, pracownikom szkoły oraz osobom znajdującym się na terenie szkolnym.


ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§ 7

Organami Szkoły są: 
1. Dyrektor. 
2. Rada Pedagogiczna.
Społecznymi organami Szkoły są:
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

DYREKTOR
§ 8

Dyrektor: 
1. Kieruje Szkołą jako jednostką prowadzoną przez Ministra Środowiska.
2. Działa w imieniu pracodawcy.
3. Jest organem nadzoru pedagogicznego.
4. Przewodniczy radzie pedagogicznej.
5. Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę o systemie oświaty.

§ 9

Kompetencje i zadania dyrektora:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:
a) dba o twórczą atmosferę pracy,
b) stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu poziomu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły,
c) przewodniczy radzie pedagogicznej, zawiadamia o terminie rady, informuje o porządku zebrania, prowadzi i przygotowuje posiedzenia zgodnie z regulaminem rady,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji rady,
e) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w Szkole nauczycielami poprzez:
• opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
• kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły, 
• badanie, analizowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
• badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
• analizowanie stanu opieki nad uczniami,
• prowadzenie obserwacji zajęć, 
• wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycielom w konkretnych sprawach,
• organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz komisji,
• wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z Ministerstwem Środowiska, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, placówkami doskonalenia nauczycieli, resortowymi szkołami leśnymi,
• wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
• gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli celem dokonywania oceny ich pracy,
• przedstawianie radzie pedagogicznej do dnia 31 sierpnia wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.
f) podaje corocznie do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym,
g) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego,
h) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w Szkole,
i) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły,
j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w celu organizacji praktyk pedagogicznych.
2. Sprawuje opiekę nad uczniami:
a) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów postanowień statutu,
b) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
c) organizuje nabór uczniów do Szkoły,
d) przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły,
e) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki – na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
f) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 
g) skreśla ucznia z listy uczniów.
3. Współpracuje z rodzicami uczniów, w tym z radą rodziców i informuje rodziców o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4. Organizuje działalność Szkoły:
a) w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których kształci Szkoła,
b) decyduje o wyborze przedmiotów nauczanych w danym oddziale w zakresie rozszerzonym,
c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) sporządza przydział czynności nauczycielom,
e) opracowuje plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
f) zatwierdza regulamin pracy i zakresy obowiązków pracowników, 
g) zapewnienia odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
h) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt,
i) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
j) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego.
5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:
a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły,
b) powierza stanowiska kierownicze w Szkole,
c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
d) przyznaje nauczycielom dodatki motywacyjne i funkcyjne,
e) przyznaje nagrody nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
f) wymierza kary porządkowe,
g) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody oraz wyróżnienia dla nauczycieli, 
h) i innych pracowników Szkoły,
i) wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
j) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
k) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone.
6. Ponadto dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze dla niego ustalonym, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnątrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły.

KADRA KIEROWNICZA
§ 10

W realizacji powierzonych dyrektorowi Szkoły obowiązków wspierają go: 
1. Kierownik internatu – odpowiada za całokształt spraw opiekuńczo-wychowawczych związanych z funkcjonowaniem internatu, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowawcami w internacie:
• obserwuje zajęcia wychowawcze i opiekuńcze,
• formułuje zalecenia i kontroluje ich realizację,
• przedstawia spostrzeżenia z obserwacji dyrektorowi,
• gromadzi informacje o pracy pedagogicznej wychowawców w internacie,
b) sporządza grafiki pracy wychowawców oraz pracowników obsługi,
c) planuje pracę wychowawczą i opiekuńczą w internacie,
d) prowadzi wykazy godzin wychowawców w internacie i akceptuje je do wypłaty, ewidencję nieobecności wychowawców i organizuje zastępstwa, 
e) nadzoruje, koordynuje i analizuje pracę wychowawczą w internacie:
• analizuje pracę wychowawców w internacie,
• zatwierdza ich plany pracy, dokonuje oceny pracy wychowawczej w internacie 
na zakończenie roku szkolnego,
• kontroluje dokumentację pracy pedagogicznej: dzienniki wychowawców, plany pracy wychowawców, dokumentację zajęć prowadzonych w internacie,
• koordynuje przebieg imprez odbywających się na terenie internatu,
f) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 
g) kontroluje przestrzeganie dbałości o czystość i estetykę internatu,
h) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w wymiarze określonym przepisami,
i) organizuje pracę pracowników obsługi, w tym pracowników kuchni,
j) określa zadania i zakresy odpowiedzialności tych pracowników oraz stwarza im odpowiednie warunki pracy, zgodne z przepisami bhp i zasadami GHP/GMP oraz HAACP,
k) reprezentuje pracowników obsługi przed dyrektorem: ocenia ich pracę wnioskuje o przyznanie premii, nagrody i o zmianę stosunku pracy,
l) ustala harmonogram pracy i urlopów pracowników internatu,
m) współdziała z kierownikiem gospodarczym w inwentaryzacji,
n) zgłasza kierownikowi gospodarczemu wszelkie sprawy związane z zapewnieniem sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku internatu,
o) wykonuje inne zadania bieżące zlecone przez dyrektora.

2. Kierownik szkolenia praktycznego – odpowiada za organizację praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami:
• obserwuje zajęcia lekcyjne z przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych,
• formułuje zalecenia i kontroluje ich realizację,
• przedstawia spostrzeżenia z obserwacji dyrektorowi,
• gromadzi informacje o pracy pedagogicznej nauczycieli przedmiotów zawodowych,
b) ustala tematykę praktyk zawodowych, sporządza harmonogramy praktyk zgodnie z obowiązującym programem nauczania i podstawami programowymi w zawodach technik leśnik symbol 321{02} i 314301 oraz operator maszyn leśnych 834 105,
c) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę na zajęciach,
d) prowadzi dokumentację związaną z praktyczną nauką zawodu,
e) zatwierdza i kontroluje realizację planów pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych,
f) współpracuje z Nadleśnictwem Zagnańsk i innymi nadleśnictwami w sprawie organizacji praktyk i zajęć praktycznych,
g) przygotowuje projekty umów zawieranych pomiędzy Szkołą a Nadleśnictwem Zagnańsk,
h) określa zadania i zakres odpowiedzialności nauczycieli nauki zawodu zgodnie z przepisami bhp,
i) odpowiada za przestrzeganie przez nauczycieli bezpieczeństwa uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu,
j) organizuje szkolenia bhp dla uczniów przed rozpoczęciem zajęć,
k) współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawach związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,
l) organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, sporządza ich harmonogram, opracowuje wersje elektroniczne wymagane przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
m) prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przepisami,
n) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.
3. Główny księgowy – odpowiada za całokształt spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz za organizację pracy pracowników administracji, a w szczególności:
a) prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły zgodnie z Ustawą o finansach publicznych,
b) realizowanie zadań zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego,
c) kierowanie zespołem pracowników administracyjnych:
• określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresu czynności,
• stwarzanie im odpowiednich warunków pracy, zgodnie z przepisami bhp,
• reprezentowanie pracowników administracji w sprawach ich dotyczących,
• ocenianie pracy pracowników administracji,
d) wnioskowanie do dyrektora o przydzielanie premii, nagród i zmianę stosunku pracy pracowników administracji, 
e) wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.
4. Kierownik ds. gospodarczych – odpowiada za pracę obsługi oraz za sprawy remontowo-budowlane i inwestycyjne, a w szczególności:
a) kieruje pracownikami obsługi,
b) określa zadania i zakres ich odpowiedzialności w formie zakresu czynności,
c) stwarza im odpowiednie warunki pracy, zgodne z przepisami bhp,
d) reprezentuje przed dyrektorem pracowników obsługi: ocenia ich pracę, wnioskuje o przydzielanie premii, nagród oraz zmianę stosunku pracy, 
e) opracowuje harmonogram urlopów pracowników obsługi i administracji,
f) odpowiada za zaopatrzenie Szkoły w druki i materiały kancelaryjne, środki niezbędne do jej prowadzenia oraz za wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
g) przygotowuje dokumentację do przetargów,
h) inwentaryzuje sprzęt szkolny i prowadzi księgi inwentarzowe,
i) zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynków i obiektów sportowych,
j) odpowiada za właściwe zabezpieczanie majątku szkolnego przed kradzieżą i zniszczeniem,
k) dba o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe i klucze od wyjść ewakuacyjnych,
l) kontroluje utrzymanie czystości budynku, obiektów sportowych oraz terenu wokół Szkoły,
m) czuwa nad prawidłową gospodarką materiałową pracowników Szkoły,
n) ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem za wykonanie własnych zadań, powierzone mienie, a także za dyscyplinę i poziom pracy podległych mu pracowników,
o) wykonuje zadania bieżące zlecone przez dyrektora.
5. Inspektor bhp - do obowiązków inspektora bhp należy:

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) bieżące informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
c) sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi, co najmniej raz w roku, określonych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, 
d) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
f) udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków,
g) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i podejrzenie o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań,
h) prowadzenie rejestrów wypadków uczniowskich, przechowywanie kopii protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków uczniowskich oraz innych gromadzonych przy dochodzeniu powypadkowych dokumentów,
i) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
j) współpraca z dyrektorem, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
k) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uprawnienia na stanowisku inspektora bhp pozwalają na:
a) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
b) występowanie do dyrektora z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
c) występowanie do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny, 
d) niezwłoczne odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
e) wnioskowanie do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
6. Pełny zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności kierowników określają przydzielone im przez dyrektora zakresy czynności.
7. Kierownicy pracują w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
8. Wszelkie działania podejmowane przez kierowników poza Szkołą wymagają akceptacji dyrektora.

RADA PEDAGOGICZNA
§ 11

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole. W zebraniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły, który przygotowuje posiedzenia rady i prowadzi je zgodnie z regulaminem rady.

§ 12

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planu pracy Szkoły na każdy rok szkolny,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
f) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
g) przygotowanie projektu Statutu szkoły albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia.
2. Rada pedagogiczna:
a) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,
e) opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora, powierzenia funkcji wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych w Szkole,
f) opiniuje kryteria oceny pracy nauczyciela,
g) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły.
3. Ponadto rada pedagogiczna:
a) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,
c) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora lub organu prowadzącego Szkołę,
d) uczestniczy w tworzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) występuje z wnioskami do dyrektora w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania,
f) zatwierdzenie wniosków stałych i doraźnych zespołów oraz komisji powołanych przez Radę Pedagogiczną,
g) zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar,
h) zatwierdzanie regulaminów i procedur o charakterze wewnątrzszkolnym.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie każdego półrocza i po zakończeniu rocznych zajęć.
5. Zebrania robocze organizowane są w miarę potrzeb.
6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady.
7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Uczestniczący w posiedzeniach rady są zobowiązani do nieujawniania spraw na nich poruszanych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
9. Rada pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

RADA RODZICÓW
§ 13

1. W Szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Szkoły, określanych w dalszej części statutu, jako rodzice.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Działalność rady rodziców odnosi się do wszystkich form pracy Szkoły. 
4. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

§ 14

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
2. Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, uwzględniającego uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
d) opiniowanie podjęcia działalności w Szkole organizacji i stowarzyszeń.
3. Do kompetencji oddziałowych rad rodziców należy:
a) wspieranie wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki Programu Profilaktyczno-Wychowawczego w rozwiązywaniu problemów danej klasy,
b) reprezentowanie wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
c) występowanie z pisemnym wnioskiem do dyrektora o zmianę wychowawcy klasy, co możliwe jest jedynie w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
d) uczestniczenie w walnych zebraniach wszystkich oddziałowych rad rodziców.
4. Rada rodziców może wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
5. Rada rodziców ma prawo wyrażać pisemną opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
6. Przedstawiciele rady rodziców mają prawo brać udział w pracach zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy oraz w komisji konkursowej powołanej do wyboru dyrektora.
7. Ponadto rada rodziców:
a) ściśle współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie realizacji funkcji dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
b) prezentuje wobec nauczycieli i dyrektora oraz organu prowadzącego Szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny opinię rodziców w istotnych sprawach Szkoły,
c) włącza się w opracowanie programu rozwoju Szkoły, jej bazy i wyposażenia,
d) bierze udział w planowaniu wydatków Szkoły oraz podejmuje działania służące zwiększeniu funduszy Szkoły,
e) bierze czynny udział w pracach na rzecz Szkoły,
f) udziela pomocy materialnej uczniom oraz dofinansowuje organizację imprez i uroczystości szkolnych,
g) informuje ogół rodziców o podjętych decyzjach i uchwałach.
8. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców gromadzi fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 15

Szkoła wychowuje młodzież przy stałej współpracy z rodzicami, stosując zasady:
1. Wzajemnej wymiany informacji o uczniu.
2. Informowania o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i klasy. 
3. Wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

§ 16

Formy współpracy Szkoły z rodzicami:
1. Współpraca dyrektora z rodzicami:
a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie Szkoły: organizacją Szkoły, z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców,
b) udział dyrektora w zebraniach rady rodziców,
c) informowanie zarządu rady rodziców o bieżących problemach Szkoły,
d) zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
e) za pośrednictwem wychowawców klas przekazywanie informacji o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
f) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania,
g) współdziałanie w zakresie:
• doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,
• poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
• zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów,

2. Współpraca nauczycieli z rodzicami:
a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
b) zebrania (wywiadówki) rodziców,
c) udział w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Szkołę,
d) wspólne spotkania nauczycieli z rodzicami w czasie szkolnych zebrań rodziców.
3. Współpraca wychowawców klas z rodzicami:
a) korespondencja – przekazywanie informacji pisemnej poprzez uczniów lub w sytuacjach tego wymagających pocztą,
b) rozmowy telefoniczne,
c) kontakty osobiste, w wyjątkowych sytuacjach wezwania do stawienia się w Szkole.

§ 17

Każdy rodzic ma prawo:
1. Zwrócić się do nauczyciela uczącego, w dogodnym dla obu stron terminie, o informację dotyczącą swojego dziecka i uzyskać pomoc w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.
2. Zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeśli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zostać zgłoszone w terminie 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych w formie pisemnej z uzasadnieniem.
3. Zgłosić odwołanie do dyrektora od wydanej przez niego decyzji w terminie i trybie przewidzianym właściwymi dla sprawy przepisami.

§ 18

Przy składaniu wniosków i zastrzeżeń rodziców wymagających rozstrzygnięcia lub wyjaśnienia obowiązuje następująca procedura:
1. Wyjaśnieniem i rozwiązaniem problemu zajmuje się wychowawca klasy.
2. W przypadku braku oczekiwanych rozstrzygnięć rodzice mogą skierować wniosek z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy do dyrektora. Wniosek może zostać złożony, jeśli został podpisany przez co najmniej połowę rodziców uczniów danej klasy i zawiera uzasadnienie. W przypadku wniosku o zmianę nauczyciela lub wychowawcy klasy, wniosek rodziców powinien zawierać precyzyjne zarzuty pod adresem nauczyciela lub wychowawcy.
3. Przy podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie wniosku dyrektor może zwrócić się o wydanie opinii przez radę pedagogiczną.
4. O sposobie rozstrzygnięcia sprawy dyrektor powiadamia zainteresowanych na piśmie.

§ 19

1. W Szkole organizowane są spotkania z rodzicami poświęcone:
a) zapoznaniu rodziców uczniów klas pierwszych ze Szkołą,
b) udzielaniu informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce,
c) omówieniu wyników nauczania i zachowania oraz realizacji zadań zaplanowanych na półrocze,
d) omówieniu spraw związanych z organizacją, harmonogramem i przebiegiem egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
e) omówieniu zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i klasy,
f) zapoznaniu z regulaminami i aktami prawnymi, jakie obowiązują w Szkole,
g) udzielaniu indywidualnych informacji o uczniu.
2. Spotkania z rodzicami organizowane są dla rodziców uczniów wszystkich klas na początku roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej i trzy tygodnie przed klasyfikacją roczną oraz w innych wyznaczonych terminach.
3. Każdy wychowawca klasy może zorganizować dodatkowe spotkanie z rodzicami, o czym zobowiązany jest poinformować dyrektora.

§ 20

Rodzice mają obowiązek:
1. Zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
2. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole i na zajęciach praktycznych. 
3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności opisane zostały w § 82.
4. Uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Szkołę.
5. Zapoznania się z przewidywanymi ocenami z poszczególnych zajęć edukacyjnych i oceną zachowania. Informacje te przekazywane są: 
a) na trzy tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej podczas indywidualnej rozmowy lub za pośrednictwem dziennika lekcyjnego klasy, 
b) na trzy tygodnie przed klasyfikacją roczną podczas indywidualnej rozmowy, listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem dziennika lekcyjnego klasy.
6. Niezwłocznego kontaktowania się z dyrektorem, kierownikiem internatu lub z wychowawcą klasy na ich wezwanie.
7. Pokrywania kosztów napraw i remontów mienia szkolnego w przypadku dokonania celowych zniszczeń przez ich dzieci.

§ 21

1. Wychowawca ma prawo oczekiwać od rodziców:
a) rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, jego warunkach domowych i trudnościach wychowawczych,
b) pomocy w organizowaniu imprez, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, 
c) pełnej współpracy przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
2. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców o nieobecności dziecka w Szkole trwającej dłużej niż 3 dni.
3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły zgodnie z § 67, § 68 statutu Szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 22

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Ustanawia się następujące organy Samorządu: 
a) Rady Oddziałowe, 
b) Rada Uczniów, 
c) Zarząd.

§ 23

3. Zasady wybierania i działania Rad Oddziałowych, Rady Uczniów i Zarządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Do głównych zadań Samorządu należą: 
a) reprezentowanie interesów uczniów wobec rady pedagogicznej, Dyrektora szkoły i kierownika internatu, 
b) przedstawianie radzie pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i internatu, ze szczególnym uwzględnieniem opinii o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
c) czuwanie nad realizacją podstawowych praw uczniów, 
d) uczestniczenie w organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
e) aktywny udział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i artystycznej uczniów, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 
f) udzielanie wsparcia uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych, 
g) organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału, 
h) udział w akcjach ogólnopolskich.
i) uczestniczenie w organizacji życia internatu.

7. W realizacji swych zadań Samorząd współpracuje z radą pedagogiczną, Dyrektorem szkoły, kierownikiem internatu oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.

§ 24

1. Uczniowie danej klasy tworzą Samorząd klasowy.
2. Organem Samorządu klasowego jest Rada Oddziałowa składająca się z:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) skarbnika. 
3. Kadencja Rady Oddziałowej trwa jeden rok szkolny.

§ 25

1. Członkowie Rad Oddziałowych wszystkich klas szkoły tworzą Radę Uczniów. 
2. Rada Uczniów nadzoruje bieżącą pracę Samorządu i wyznacza szczegółowe kierunki działania.

§ 26

1. Bieżącą pracą Samorządu kieruje Zarząd. 
2. Zarząd tworzą: 
a) przewodniczący, 
b) zastępca przewodniczącego, 
c) sekretarz, 
d) skarbnik, 
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok szkolny.

§ 26a

1. W Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
g) opiniowanie organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć.
6. Samorząd ma prawo składać zapytanie lub wniosek każdemu organowi szkoły.
7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej. 
8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły – pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 
9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.
10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
a) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów – wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu – wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły, 
b) dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunowi Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w Szkole,
c) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu,
d) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia,
e) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

ZASADY ROZPATRYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY
§ 27

1. Spory pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami Szkoły rozwiązuje organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego, odpowiednio do zakresu kompetencji.
2. Spory pomiędzy uczniami a nauczycielem rozstrzyga dyrektor przy współudziale wychowawcy klasy lub zespołu wychowawczego.
3. Spory wynikłe pomiędzy rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor przy współudziale przewodniczącego rady rodziców.
4. Spory i nieporozumienia pomiędzy uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem klasowym i zainteresowanymi rodzicami.
5. Spory pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, przy udziale samorządów klasowych, zainteresowanych rodziców, zespołu wychowawczego lub pedagoga szkolnego.

§ 28

1. Zaistniałe spory może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca klasy bezpośrednio dyrektorowi lub przewodniczącemu rady rodziców.
2. Rozstrzygnięciu podlegają wszystkie sprawy zgłoszone w formie pisemnej.
3. Sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności zainteresowanych stron w terminie 
14 dni od daty zgłoszenia.
4. Sposób rozstrzygnięcia sporu zostaje odnotowany w dokumentacji szkolnej.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

SZKOŁA
§ 29

1. Praca Szkoły ujmowana jest w rocznym terminarzu opracowanym na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor w terminie do końca kwietnia danego roku kalendarzowego, w oparciu o szkolny plan nauczania i plan finansowy Szkoły. 
3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 30

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział (klasa). Uczniowie oddziału uczą się w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego. Liczbę uczniów 
w klasie pierwszej określa organ prowadzący.

§ 31

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone:
a) w systemie klasowo-lekcyjnym,
b) w toku nauczania indywidualnego,
c) w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, 
d) w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe,
e) w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
2. Dyrektor na wniosek rady rodziców może wzbogacić proces dydaktyczny o inne nie wymienione w pkt. 1 formy.
3. Zajęcia lekcyjne z przedmiotów wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, po uwzględnieniu wysokości środków posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania mogą zostać podzielone na grupy.
4. Niektóre zajęcia obowiązkowe, jak zajęcia wychowania fizycznego, nauczanie języków obcych, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, lekcje informatyki 
i użytkowania komputerów oraz koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
5. Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.

§ 32

1. W Szkole odbywa się praktyczna nauka zawodu, która realizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 
2. Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie, a celem praktyk zawodowych zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz ich wymiary godzinowe określa program nauczania dla nauczanego zawodu.
4. Praktyczna nauka zawodu odbywa się całą klasą, z podziałem na grupy lub indywidualnie.
5. Przy realizacji praktycznej nauki zawodu Szkołę wspiera Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
6. Podstawowym miejscem realizacji praktycznej nauki zawodu jest Nadleśnictwo Zagnańsk.
7. Zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane są w oparciu o podpisane pomiędzy Szkołą a nadleśnictwami umowy.
8. W czasie zajęć uczniowie mają zapewnioną wymaganą odzież ochronną i roboczą oraz niezbędne narzędzia pracy.
9. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 33

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem pkt. 4.
2. Godzina zajęć praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut, przy czym czas trwania tych zajęć dla uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę.
3. Godzina zajęć w internacie trwa 60 minut.
4. W wyjątkowych sytuacjach czas trwania lekcji i przerw może zostać zmieniony. Decyzję o zmianie podejmuje dyrektor.

§ 34

1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
3. W Szkole mogą być prowadzone zajęcia w ramach indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki.
4. Indywidualny tok nauki:
a) Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
b) uczeń ubiegający się o indywidualny tok nauki powinien wykazać się:
• wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
• oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu lub przedmiotów na koniec I półrocza lub roku oraz co najmniej dobrą oceną zachowania,
c) o przyznanie indywidualnego toku nauki uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji,
d) uczeń może realizować indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy,
e) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki mogą wystąpić:
• uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
• rodzice niepełnoletniego ucznia,
• wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodziców,
f) wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia,
g) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą,
h) w pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog oraz zainteresowany uczeń,
i) dyrektor zezwala na indywidualny tok nauki po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
j) zezwolenie na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii Ministra Środowiska,
k) zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny,
l) uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny tok nauki, dyrektor wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie, przy czym uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować,
m) uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie,
n) uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form indywidualnego toku nauki:
• uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem nauki oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych,
• zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym półroczu lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem,
o) konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie,
p) rezygnacja z indywidualnego toku nauki oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania,
q) uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w ustalonym z uczniem terminie,
r) kontynuowanie indywidualnego toku nauki jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą,
s) decyzję w sprawie indywidualnego toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia,
t) do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w indywidualnym toku nauki,
u) na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami.
5. Indywidualny tok uczenia:
a) indywidualny tok uczenia się jest inną formą realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, umożliwiającą rzetelne przygotowanie się uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
b) każdy uczeń Szkoły przygotowujący się do udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub tematycznej może przystąpić do szkolnego systemu indywidualnego toku uczenia, przy czym w trakcie przygotowań do etapu pierwszego olimpiady, 
c) do systemu mogą przystąpić jedynie uczniowie piszący pracę konkursową pod kierunkiem promotora,
d) uczeń, który przystąpi do systemu:
• ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas pisania pracy konkursowej pod kierunkiem promotora,
• ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas przygotowania do etapu okręgowego lub centralnego olimpiady, przy czym limit ten zwiększa się o dodatkowy dzień w przypadku zakwalifikowania się do więcej niż jednej olimpiady (1 dzień na każdą kolejną olimpiadę),
• w porozumieniu z nauczycielami obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala indywidualny harmonogram zaliczeń sprawdzianów i prac kontrolnych podczas przygotowań do wszystkich etapów olimpiady (dotyczy to również dni, podczas których uczeń jest obecny w szkole),
e) jeżeli uczeń zakwalifikował się do kilku finałów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwiększyć limit, o którym mowa w pkt. 5 lit. d,
f) dyrektor indywidualnie ustala limit dni na przygotowanie do etapu międzynarodowego olimpiady,
g) uczeń, który nie wywiąże się z podjętych zobowiązań (tzn. przystąpi do systemu, a nie weźmie udziału w olimpiadzie lub nie odda pracy konkursowej lub też nie wywiąże się z obowiązku zaliczeń według indywidualnego harmonogramu), nie ma prawa ubiegać się o indywidualny tok uczenia w kolejnym roku szkolnym, ponadto jego śródroczna lub roczna ocena zachowania zostanie obniżona.
6. W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne:
a) zgoda na zorganizowanie zajęć uwarunkowana jest posiadanymi przez Szkołę środkami, możliwościami technicznymi i względami bezpieczeństwa,
b) liczba uczestników kół i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 10 uczniów,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć pozalekcyjnych,

§ 35

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli
lub szkołą wyższą.

BIBLIOTEKA
§ 36

1. Biblioteka Szkoły jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
2. Biblioteka szkolna:
a) jest interdyscyplinarną pracownią szkolną,
b) uczestniczy w pełnieniu funkcji kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, informacyjnej oraz kulturalno-rekreacyjnej Szkoły wobec uczniów,
c) służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń, w których znajdują się: wypożyczalnia, czytelnia z centrum multimedialnym i księgozbiór.
4. Zadaniem biblioteki jest:
a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,
c) prowadzenie działalności informacyjnej,
d) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
e) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
f) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
g) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
h) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
i) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
j) organizacja wystaw okolicznościowych.
5. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
a) wydawnictwa informacyjne,
b) podręczniki,
c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
d) literaturę popularnonaukową i naukową,
e) wybrane pozycje z literatury pięknej niebędące lekturami,
f) prasę dla uczniów i nauczycieli,
g) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki poszczególnych przedmiotów,
h) dokumenty audiowizualne.
6. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz. Do jego zadań należy:
a) w zakresie pracy pedagogicznej:
• udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni zgodnie z regulaminem biblioteki,
• prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
• organizowanie konkursów czytelniczych,
• prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, prowadzenie zajęć bibliotecznych,
• udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,
b) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
• gromadzenie zbiorów,
• dokonywanie prenumeraty czasopism,
• katalogowanie zbiorów i prowadzenie ksiąg ewidencyjnych,
• selekcjonowanie zbiorów,
• prowadzenie kart czytelniczych,
• dokonywanie kontroli wypożyczeń i terminów zwrotu książek,
• ponoszenie odpowiedzialności w zakresie zabezpieczenia zbioru,
• uczestniczenie w radach pedagogicznych,
• dokumentowanie swojej pracy organizacyjnej i pedagogicznej.
7. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
8. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece określa regulamin biblioteki.
9. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor.
10. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.

§ 37

Każdego czytelnika biblioteki obowiązują następujące zasady:
a) Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko,
b) Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie mu danej książki,
c) Na miejscu można korzystać ze zbiorów księgozbioru ogólnego czasopism i publikacji multimedialnych,
d) Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone, uszkodzone i zagubione książki - w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, jaka figuruje w księdze inwentarzowej lub inną wskazaną przez bibliotekarza,
e) Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego,
f) Czytelnicy kończący Szkołę rozliczają się z biblioteką na podstawie karty obiegowej, przy czym wychowawca klasy zobowiązany jest do dopilnowania tych rozliczeń.


INTERNAT
§ 38

1. Internat Zespołu Szkół Leśnych jest integralną częścią Szkoły, przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno - wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczym internatu.
3. Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku.
4. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, a pracę opiekuńczo-wychowawczą 
w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły za pośrednictwem kierownika internatu.
6. Kierownika internatu powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły i organu prowadzącego szkołę.
7. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika internatu określa Dyrektor Szkoły.
8. W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych działa Zespół Wychowawczy Internatu, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni internatu. 
9. Zespół Wychowawczy Internatu ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej, opiniowanie nagród i kar dla uczniów zamieszkujących w internacie, formułowanie wniosków dotyczących funkcjonowania internatu. 
10. Nadzór nad wykonaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań 
z nich wynikających sprawuje kierownik internatu. 
11. Przedstawiciele Zespołu Wychowawczego mają prawo wspólnie z wychowawcą klasy uczestniczyć w ustalaniu oceny zachowania.
12. Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Internat Zespołu Szkół Leśnych, 26-050 Zagnańsk ul. Spacerowa 3.
13. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się rodzice lub prawni opiekunowie uczniów oraz pełnoletni uczniowie, składając podanie do Dyrektora szkoły.
14. Postanowienie o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego Internatu i kierownika internatu.
15. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie zamieszkujący w znacznej odległości od szkoły oraz posiadający utrudniony dojazd na zajęcia lekcyjne.
16. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia.
17. Rezygnacja z zamieszkiwania w internacie ucznia małoletniego wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
18. Warunkiem mieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat finansowych za korzystanie z internatu w terminie do 10 każdego miesiąca.
19. Internat prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
20. Szczegółowe zasady organizacyjno-porządkowe dotyczące pobytu uczniów oraz rozkład dnia w internacie zawarte są w regulaminie internatu oraz zarządzeniach dyrektora szkoły 
i kierownika internatu.
21. Do zadań internatu należy:
a) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, całodziennego wyżywienia 
i zakwaterowania,
b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno- higienicznych, 
c) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
d) kształtowanie postaw opartych na uniwersalnych wartościach poszanowania praw ludzkich,
e) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania kulturalnej rozrywki,
f) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez promowanie nawyków zasad zdrowego stylu życia,
g) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych 
i gospodarczych na rzecz internatu i szkoły,
h) wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i samorządności. 
22. Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz placówkami działającymi w środowisku.
23. Uczniowie zamieszkujący w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze, liczebność grupy ustala organ prowadzący szkołę.
24. Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządu internatu, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi 49 godzin zegarowych.
25. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca – opiekun grupy.
26. W internacie mogą działać organizacje młodzieżowe i społeczne. Zgodę na działalność tych organizacji wydaje dyrektor szkoły. Zadania tych organizacji określają ich statuty.
27. Internat umożliwia w miarę możliwości uczniom dojeżdżającym (dochodzącym) korzystanie z pomieszczeń i pomocy dydaktycznych, z różnych form zajęć wychowawczych, z wyżywienia (na zasadach odpłatności).
28. Uczniowie mogą pozostawać w internacie w dniach wolnych (sobota, niedziela) 
w terminach określonych przez kierownika internatu.
29. Kierownik internatu po wcześniejszym powiadomieniu uczniów ma prawo do wynajmu ich pokoi mieszkalnych osobom obcym.
30. Miejsce zakwaterowania ucznia w pokoju przydziela wychowawca grupy. Pokoje mieszkalne są trzyosobowe.

§ 39

Nagradzanie ucznia
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 
a) szczególnie wyróżniające się zachowanie, kulturę osobistą, dbałość 
o estetykę i czystość wokół siebie; 
b) wybitne osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych;
c) wzorową działalność na rzecz internatu.
2. Rodzaje nagród: 
a) pochwała wychowawcy grupy wobec grupy wychowawczej;
b) pochwała Kierownika Internatu wobec grupy wychowawczej;
c) pochwała Kierownika Internatu wobec wszystkich wychowanków;
d) dyplom uznania;
e) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
f) nagroda rzeczowa (w miarę posiadanych środków) lub bezpłatne uczestnictwo 
w wycieczkach wyjazdach i innych imprezach.

§ 40

Karanie ucznia
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za nieprzestrzeganie zapisów statutu szkoły i przepisów porządkowych obowiązujących w internacie.
2. Rodzaje kar: 
a) upomnienie wychowawcy grupy;
b) nagana wychowawcy grupy:
c) zakaz udziału w zajęciach wyjazdowych i imprezach szkolnych 
z poinformowaniem wychowawcy szkolnego;
d) nagana kierownika internatu, w przypadku ucznia nieletniego udzielona w obecności rodziców;
e) wniosek do dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy mieszkańców internatu 
z zawieszeniem wykonania kary;
f) wniosek do dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy mieszkańców internatu. 
3. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy wychowanka, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek wychowanka do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 
4. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 
5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
7. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną ust.2 lit. a, b, c: 
a) wysłuchania dokonuje wychowawca grupy; 
b) udzielenie w/w kary wychowawca odnotowuje w dzienniku zajęć wychowawczych oraz informuje wychowawcę klasowego, rodziców lub prawnych opiekunów małoletniego ucznia. 
8. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w ust. 2 lit. d, e, f: 
a) wysłuchania dokonuje kierownik internatu w obecności wychowawcy grupy 
i odnotowuje to w dzienniku zajęć wychowawczych. 
9. O zastosowanej karze kierownik internatu zawiadamia na piśmie wychowanka 
i rodziców, jeśli jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły.
10. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunom prawnym ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania o udzieleniu kary. 
11. Odwołanie od kary udzielonej przez wychowawcę grupy składa się do kierownika internatu, który po uzyskaniu opinii Zespołu Wychowawczego Internatu wydaje postanowienie w tej sprawie.
12. Odwołanie od kary udzielonej przez kierownika internatu składa się do dyrektora szkoły który po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej wydaje postanowienie w terminie 5 dni roboczych.
13. Ucznia, który otrzymał karę określoną w § 40 pkt. 2 lit ”f” pozbawia się udziału 
w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę (np. wyjazdy na wycieczki klasowe, do kina, teatru, muzeum itp.) oraz reprezentowania Szkoły w turniejach, konkursach pozaszkolnych na czas określony w kontrakcie.

§ 41

1. Za szczególne rażące naruszenie dyscypliny i regulaminu internatu uczeń może utracić prawo do zamieszkania w internacie z pominięciem gradacji kar.
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o skreślenie z listy mieszkańców internatu bez gradacji kar:
a) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych wychowanków lub pracowników Internatu; 
b) rozprowadzanie, i używanie środków odurzających, w tym alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych; 
c) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności internackiej, naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 
d) dewastacja i celowe niszczenie mienia internatu; 
e) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
f) wulgarne odnoszenie się do wychowawców i innych członków społeczności internackiej; 
g) czyny nieobyczajne;
h) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
i) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących; 
j) nagminne niestosowanie się do zasad utrzymywania w czystości 
i porządku w pokojach mieszkalnych:
k) zniesławienie Internatu, np. na stronie internetowej; 
l) fałszowanie dokumentów szkolnych i internackich; 
m) samowolne oddalenie się z internatu bez wiedzy i zgody wychowawców;
n) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
3. Kierownik internatu przedstawia dyrektorowi pisemny wniosek o skreślenie ucznia 
z listy mieszkańców internatu na podstawie opinii Zespołu Wychowawczego Internatu wraz z uzasadnieniem.
4. Do czasu podjęcia ostatecznego postanowienia dyrektora uczeń może przebywać 
w internacie.
5.W szczególnych przypadkach, jeśli dalszy pobyt ucznia w internacie może zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu jemu samemu lub jego współmieszkańcom, kierownik internatu może zobowiązać rodziców lub opiekunów prawnych do niezwłocznego odebrania ucznia z internatu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. W tym czasie uczeń przebywa pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie uczniowi, jeśli jest pełnoletni lub rodzicom lub opiekunom prawnym w przypadku ucznia małoletniego. Odwołanie składa się w ciągu 5 dni roboczych za pośrednictwem wychowawcy klasy do przewodniczącego Zespołu Odwoławczego, którego powołuje Dyrektor szkoły. W Zespołu Odwoławczego wchodzą: 
- pedagog szkolny,
- wychowawca internatu,
- wychowawca klasy,
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
- przedstawiciel Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY SZKOŁY
NAUCZYCIELE
§42

1. W Szkole zatrudnieni są pracujący w pełnym lub niepełnym wymiarze nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy internatu i pedagog szkolny.
2. Zatrudnienia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1, dokonuje dyrektor w oparciu o przepisy Ustaw Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
3. Porządek pracy pracowników administracji i obsługi określa zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe i zatwierdzony przez dyrektora regulamin pracy.
4. Prawem nauczyciela zatrudnionego w Szkole jest noszenie munduru szkolnego oraz dystynkcji leśnych.

§43

Nauczyciel w szczególności:
1. Prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Prawidłowo organizuje proces dydaktyczny, wykorzystuje w nim najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną do pełnej realizacji wybranego programu nauczania.
3. Bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie ocenia wiedzę i umiejętności uczniów, ujawnia i uzasadnia oceny, stosuje wewnątrzszkolne zasady oceniania i przedmiotowe zasady oceniania.
4. Przeprowadza egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne w oparciu o ustalone przez dyrekcję Szkoły harmonogramy, na zasadach określonych w wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
6. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznaje możliwości i potrzeby ucznia.
7. Prowadzi wymaganą dokumentację dydaktyczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub ustaleniami dyrekcji.
8. Doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, aktywnie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego.
9. Aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły, w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę.
10. Wykazuje inwencję w udoskonalaniu swojego warsztatu pracy, zwłaszcza w zakresie pomocy naukowych i dydaktycznych.
11. Współpracuje z radą pedagogiczną, wychowawcą klasy, oddziałową radą rodziców, radami klasowymi, internatem – indywidualnie z uczniem i jego rodzicami.
12. Natychmiast informuje dyrekcję o nieobecności w pracy.
13. Punktualne rozpoczyna i kończy zajęcia.
14. Zgłasza każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych poza teren Szkoły.
15. Kieruje w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.
16. Przestrzega tajemnicy prawnie chronionej.
17. Przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze.

§44

W zakresie bezpieczeństwa uczniów nauczyciel:
1. Jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
2. Uczestniczy w szkoleniach, przestrzega i stosuje przepisy oraz zarządzenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. Pełni dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora, przy czym:
a) punktualnie rozpoczyna dyżur i cały czas jest obecny w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
b) reaguje na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, reaguje na zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania,
c) nie dopuszcza do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych,
d) zgłasza dyrekcji Szkoły fakt zaistnienia wypadku, podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
e) bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora nie opuszcza miejsca dyżuru,
4. Sprawuje opiekę nad uczniami skupionymi w kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej.
5. Zapewnia właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace takie mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Nie prowadzi zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, o zaistniałej sytuacji informuje dyrektora Szkoły.
8. Zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
9. Ma obowiązek przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szkole.
10. Organizując wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę, ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych obowiązującej w Szkole.
11. W czasie zajęć nie pozostawia uczniów bez opieki.

§ 45

1. Nauczyciel zobowiązany jest do troski i dbałości o pomoce i środki dydaktyczne oraz sprzęt szkolny.
2. Nauczyciel-opiekun pracowni lub pomieszczenia odpowiada materialnie za powierzone jego opiece mienie.
3. Nauczyciele nie posiadający własnych pracowni ponoszą odpowiedzialność materialną 
za powierzone ich opiece mienie.
4. Wszelkie usterki i zauważone braki nauczyciele zgłaszają niezwłocznie po stwierdzeniu kierownikowi ds. gospodarczych.
5. Wszelkie przekazywanie sprzętu może się odbyć za zgodą kierownika ds. gospodarczych, protokołem przekazania.
6. Wszelkie likwidacje zniszczonego sprzętu mogą być dokonane wyłącznie przez powołaną do tego celu komisję.
7. Każda pracownia lub pomieszczenie użytkowe posiada księgę inwentarzową, która powinna odzwierciedlać aktualny ich stan majątkowy.

§ 46

1. Nauczyciele stażyści i kontraktowi otrzymują wyznaczonego przez dyrektora opiekuna stażu.
2. Zakres współpracy, zadań i obowiązków opiekuna określa kontrakt zawarty z odbywającym staż nauczycielem.
3. Nauczyciele odbywający staże mogą uczestniczyć w lekcjach otwartych i koleżeńskich, mają prawo zwrócić się o pomoc do dyrekcji, zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego.

§ 47

1. Spośród nauczycieli w Szkole powołuje się koordynatora wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
2. Decyzję o powierzeniu funkcji koordynatora podejmuje rada pedagogiczna.
3. Zadaniem lidera jest:
a) rozpoznanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia,
b) organizacja doskonalenia,
c) współpraca z instytucjami, które mogą pomóc w doskonaleniu rady pedagogicznej,
d) wspieranie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu doskonalenia wewnętrznego,
e) przeprowadzanie wspólnie z radą pedagogiczną ewaluacji procesów doskonalenia.


WYCHOWAWCY KLAS
§ 48

1. Wychowawców klas powołuje dyrektor spośród nauczycieli uczących w szkole.
2. Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia w procesie jego uczenia się,
b) otacza indywidualną opieką swoich wychowanków,
c) organizuje lekcje do dyspozycji wychowawcy oraz zajęcia umożliwiające poznanie zachowań uczniów w różnych sytuacjach,
d) uczy wychowanków samodzielności i samorządności,
e) rozpoznaje sytuację rodzinną i materialną wychowanków,
f) interesuje się postępami wychowanków w nauce,
g) czuwa nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, bada przyczyny opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, 
h) wdraża wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych,
i) kształtuje właściwe stosunki między uczniami, 
j) uczy odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,
k) podejmuje działania umożliwiające pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 
l) inicjuje i wspiera uczniów do udziału w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, kołach i organizacjach,
m) wdraża uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią: zapoznaje z zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia,
n) wspólnie z radą klasową opracowuje plan wychowawczy klasy, uwzględniając w nim zadania Szkoły i sugestie rodziców.
o) organizuje spotkania z rodzicami uczniów zgodnie z rocznym terminarzem spotkań.
3. Ponadto wychowawca klasy:
a) współpracuje z pedagogiem szkolnym,
b) współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia w Zagnańsku i rodzicami w sprawach zdrowia uczniów,
c) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów,
d) dokonuje zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, po zasięgnięciu opinii ucznia i jego kolegów, okresowej i rocznej oceny zachowania,
e) dokumentuje swoją pracę wychowawczą: dokumentując badania osiągnięć uczniów, kontakty z rodzicami, własne uwagi i spostrzeżenia,
f) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych,
g) prowadzi dokumentację klasy: dziennik lekcyjny klasy, arkusze ocen, dokumentację wychowawczą, wypisuje świadectwa,
h) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,
i) rozlicza osobiście uczniów z frekwencji, uwzględniając zasady zwalniania uczniów z zajęć,
j) w sprawach uczniów utrzymuje ścisły kontakt z wychowawcami internatu,
k) opiniuje wnioski o stypendia i zapomogi,
l) występuje z wnioskami o nagrody,
m) udziela kar porządkowych, 
n) dokonuje comiesięcznego podsumowania frekwencji każdego ucznia, analizuje postępy w nauce, uwagi w dzienniku lekcyjnym , dzienniku elektronicznym , 
o) występuje z wnioskiem do pedagoga szkolnego w sprawie kontraktów dotyczących poprawy zachowania ucznia,
p) odpowiada za przygotowanie i przebieg zaplanowanej wycieczki i każdej innej imprezy lub zadania klasy – łącznie z odpowiedzialnością za uczniów.
r) wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych planuje 
i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

§ 49

1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do:
a) szanowania godności osobistej ucznia,
b) znajomości prawa oświatowego, szczególnie w części dotyczącej uczniów,
c) zapoznania uczniów ze Statutem Szkoły oraz z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania.
2. Wychowawca ma obowiązek współpracować z rodzicami ucznia, a w szczególności:
a) udziela rodzicom informacji na temat wyników w nauce, zachowaniu i frekwencji,
b) organizuje spotkania z rodzicami w celu informowania o osiągnięciach i niepowodzeniach uczniów w nauce i frekwencji oraz informowania na temat funkcjonowania Szkoły i podejmowanych przez Szkołę działań.
c) informuje rodziców o zmianach zachodzących w prawie oświatowym, zapoznaje ze statutem Szkoły oraz z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 50

1. Rada oddziałowa rodziców wspólnie z samorządem klasowym, w szczególnie uzasadnionym przypadku, ma prawo wnioskować do dyrektora o zmianę wychowawcy klasy.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zespołu wychowawczego może podjąć decyzję o odwołaniu z funkcji dotychczasowego wychowawcy i powierzenie jego obowiązków innemu nauczycielowi.
3. Decyzja dyrektora Szkoły jest ostateczna.

PEDAGOG
§ 51

1. W Szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.
2. Do obowiązków pedagoga należą:
a) w zakresie zadań ogólnowychowawczych:
• prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej,
• współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego, programu profilaktyki Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego i planu pracy Szkoły,
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole,
• udzielanie pomocy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych,
• udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych zawiązanych z niepowodzeniami szkolnymi,
• udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
b) w zakresie profilaktyki wychowawczej:
• uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego,
• współdziałanie z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, radą rodziców i samorządem uczniowskim w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,
• rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
• udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
• udzielanie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych uczniom podpisującym kontrakty dotyczące poprawy zachowania,
• opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń dydaktyczno-wychowawczych dla rodziców,
c) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
• koordynowanie całości działań związanych z indywidualną opieką nad uczniem,
• rozpoznawanie sytuacji środowiskowej i adaptacji uczniów rozpoczynających naukę w Szkole,
• udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, w kontaktach rówieśniczych,
d) w zakresie pomocy materialnej:
• organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas i dyrekcji Szkoły,
• współdziałanie z właściwymi organizacjami i organami przy organizowaniu opieki uczniom w trudnej sytuacji bytowej.
3. W celu realizacji zadań zawartych w pkt. 2 pedagog między innymi:
a) posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, 
b) zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców,
c) współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami i radą rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,
d) współdziała z specjalistycznymi placówkami,
e) składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;
f) prowadzi następującą dokumentację:
• dziennik pracy, w którym rejestruje podjęte działania;
• ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;
• ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi dysfunkcji rozwojowych.

KOMISJE I ZESPOŁY RADY
§ 52
1. W Szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe, komisje zadaniowe i zespoły problemowe:
a) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, biblioteki, religii),
b) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego),
c) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych,
d) zespół wychowawczy,
e) zespół wychowawców internatu,
f) komisje i zespoły problemowe,
g) zespół do spraw promocji szkoły,
h) zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
2. Zespoły skupiają nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów.
3. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
4. Komisje i zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami pracy na dany rok szkolny lub na czas wykonania powierzonego im zadania
5. Zespoły problemowe i komisje zadaniowe zostają powołane przez dyrektora w razie zaistnienia takiej potrzeby.

§ 53

Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:
1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników.
2. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć uczniów.
3. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
4. Wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich innowacyjnych programów nauczania oraz badania osiągnięć uczniów.
5. Wspólne opracowanie metod pracy z uczniami mającymi trudności w nauce.

§ 54

Zespół wychowawczy tworzą pedagog szkolny oraz nauczyciele i wychowawcy internatu wskazani przez dyrektora szkoły lub przewodniczącego zespołu nauczyciele i wychowawcy internatu lub specjaliści. 
Członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
1. Zadaniem zespołu jest sprawowanie nadzoru na procesem wychowawczym w Szkole. 
2. Jest on także ciałem doradczym i opiniotwórczym dyrektora w zakresie spraw wychowawczych.
3. Ogólne zadania zespołu to:
a) analizowanie i ocena realizacji programu wychowawczego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, który powinien być zgodny z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców,
b) ocenianie efektów pracy wychowawczej,
c) ustalanie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów,
d) bieżące reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

§ 55

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści.
1. Zadaniem zespołu jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.
2. Zadaniem zespołu w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu:
a) skoordynowania działań w pracy z uczniem;
b) zasięgnięcia opinii nauczycieli;
c) wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia;
d) ustalenia form pracy z uczniem;
e) dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.


PRACOWNICY ADMINISTARCJI I OBSŁUGI
§ 56

1. W Szkole zatrudnieni są pracujący w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy pracownicy administracji i obsługi.
2. Zatrudnienia pracowników administracji i obsługi dokonuje dyrektor w oparciu o przepisy Ustawy Kodeks Pracy.
3. Porządek pracy pracowników administracji i obsługi określa zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe i zatwierdzony przez dyrektora regulamin pracy.
4. Zakres czynności i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy określony zostaje w przydziale czynności, jaki obowiązuje na danym stanowisku pracy.
5. Za organizację pracy pracowników administracji i obsługi, zależnie od swoich kompetencji, odpowiada kierownik ds. gospodarczych, kierownik internatu lub główny księgowy.

Rozdział VI
KARY I NAGRODY
§ 57

Nagradzanie uczniów.
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 
a) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
b) szczególnie wyróżniające się zachowanie; 
c) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
d) 100% frekwencję;
e) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.
2. Rodzaje nagród: 
a) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
b) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
c) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
d) dyplom uznania;
e) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
f) nagroda rzeczowa (w miarę posiadanych środków);
g) stypendium naukowe Dyrektora Szkoły (przyznawane zgodnie z regulaminem).

§ 58

Karanie uczniów.
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
a) nieprzestrzeganie zapisów statutu;
b) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
c) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków psychoaktywnych oraz alkoholu;
d) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
e) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 
2. Rodzaje kar: 
a) upomnienie wychowawcy klasy;
b) nagana wychowawcy klasy udzielona na piśmie w obecności rodziców;
c) wykonanie prac społecznych na rzecz Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku;
d) upomnienie dyrektora Szkoły;
e) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
f) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
g) zakaz udziału w wycieczce klasowej oraz w organizowanych wyjazdach pozalekcyjnych (kino, teatr, basen, muzeum itp.);
h) nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców
ha) nagana dyrektora Szkoły udzielona na piśmie. W przypadku ucznia nieletniego 
w obecności rodziców, w przypadku ucznia pełnoletniego osobiście z informacją 
listowną do rodziców;
hb) pozbawienie miejsca w internacie z warunkowym zawieszeniem kary
i) pozbawienie miejsca w internacie;
j) przeniesienie do równoległej klasy;
k) skreślenie z listy uczniów. 
3. Uczeń podpisuje kontrakt w przypadku otrzymania kar § 58 pkt 2 lit. „ha” do lit „j”. Zawarcie kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicem, wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym ma na celu pomoc i wsparcie ucznia w zmianie postawy do obowiązków szkolnych, a także poprawę zachowania.
4. Ucznia, który otrzymał karę określoną w § 58, pkt.2 od lit „ha” do lit „j”, pozbawia się udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę (np. wyjazdy na wycieczki klasowe, do kina, teatru, muzeum itp.) oraz reprezentowania Szkoły w turniejach, konkursach pozaszkolnych na czas określony w kontrakcie.

§ 59

Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

§ 60

Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 


§ 61

Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 62

1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 58 pkt.2 ust. a: 
a) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy; 
b) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 58 pkt. 2 ust b–k: 
a) wysłuchania dokonuje pedagog szkolny lub dyrektor Szkoły; 
b) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy; 
c) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor Szkoły, uczeń oraz wychowawca;
d) powołany zespół wychowawczy zapoznaje się z faktami i ustala propozycję kary.

§ 63

1. O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem paragrafu 62, pkt 2. 
2. Kary wymienionej w § 58 pkt. 2 ust. d-k ha-k dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby (pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje) podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. 
Pkt. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców (lub osoby, 
pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje).

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia

4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

§ 64

1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

4 . Odwołanie wnosi się do przewodniczącego Zespołu Odwoławczego, którego powołuje Dyrektor szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

5. Odwołanie rozpatruje Zespół Odwoławczy w składzie: przedstawiciel Rady Rodziców, wychowawca klasy, wychowawca internatu, pedagog szkolny, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Rodziców, wychowawca klasy, wychowawca internatu, nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły, (przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego składa pisemną opinię w sprawie) w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 65

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił, na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 58 pkt. 1
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

§ 66

Przepisów § 58 – 65 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.

§ 67

Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły w drodze decyzji administracyjnej.

2. Czyny stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów:
a) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla uczniów, pracowników Szkoły oraz innych osób; 
b) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
c) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 
d) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
e) kradzież; 
f) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
g) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
h) czyny nieobyczajne;
i) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
j) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących; 
k) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 
l) fałszowanie dokumentów szkolnych; 
m) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
n) skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym.
3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły. 
4. Jeżeli absencja ucznia pełnoletniego, w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.
5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 
a) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu; 
b) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły; 
c) karnym przeniesieniu do równoległej klasy.


Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów 
§ 68

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania; 
2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej . 
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego. 
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 
7. Skreślenia z listy uczniów dokonuje Dyrektor w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały RP, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Przedmiotem opinii Samorządu Uczniowskiego winno być rozpatrzenie konkretnego zachowania się ucznia, a nie ogólna ocena jego zachowania.
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. 
10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
11. Uczniowi skreślonemu z listy w trybie administracyjnym przysługuje tryb odwoławczy od tej decyzji zgodnie z przepisami ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267) tj. poprzez wniesienie odwołania przez ucznia lub jego przedstawicieli ustawowych, gdy uczeń nie ma zdolności do czynności prawnych, w określonym ściśle terminie, za pośrednictwem dyrektora Szkoły do organu sprawującego nadzór nad szkołą. Z dniem wydania przez organ sprawujący nadzór nad Szkołą decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów uczeń zostaje skreślony z listy uczniów. Do tego terminu uczeń uczęszcza na zajęcia. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie kodeks postępowania administracyjnego lub ustawach szczególnych. 
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a


ROZDZIAŁ VII
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
§ 69

Członek społeczności szkolnej 
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób. 
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 70

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

§ 71

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 72

Traktowanie członków. 
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu. 
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego. 
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane. 
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 73

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku ma prawo do: 
a) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
b) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
c) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
d) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
e) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
f) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 
g) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
h) Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
i) Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
j) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
k) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
l) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
m) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
n) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
o) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
p) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii;
q) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 74

1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
a) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
b) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, z nauki drugiego języka obcego ma obowiązek być obecny na lekcjach tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 75

W ostatnim tygodniu nauki (klasa maturalna) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

§ 76

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 77

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.

§ 78

Każdy uczeń Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku ma obowiązek: 
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
b) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
c) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
d) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
e) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
f) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
g) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
h) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
i) przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
j) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
k) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 82;
l) dbania o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych, w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów i w czasie reprezentowania Szkoły na zewnątrz powinien składać się z munduru: marynarki lub swetra leśnego, spodni lub spódnicy (dla kobiet), koszuli (zielonej lub białej), (latem białej lub zielonej koszuli z krótkim rękawem), krawatu, obuwia wyjściowego (czarnego lub brązowego).
m) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
n) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
o) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;
p) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie używać e-papierosów, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
q) pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
r) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
s) posiadania aktualnych wyników okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu badań.

§ 79

Uczniom nie wolno:
a) Przebywać w szkole i internacie pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 
b) Wnosić na teren szkoły i internatu alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
c) Wnosić na teren szkoły i internatu przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 
d) Palić wyrobów tytoniowych, używać e-papierosów na terenie szkoły, internatu oraz boisk szkolnych.
e) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
f) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
g) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
h) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
i) Zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 80

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. 
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 81

Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 82

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę jakiegokolwiek uczącego w danym dniu nauczyciela lub pedagoga szkolnego.
4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
5. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych uczniów, pod warunkiem, że rodzice uczniów pełnoletnich wyrażą pisemną zgodę.
6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do siódmego dnia (jeden tydzień) obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
7. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
9. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w pkt1.
10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
11. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
12. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły. 
13. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.
14. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków(do 16 dnia kolejnego miesiąca).
15. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
16. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w półroczu (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem półrocza.
17. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
18. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
19. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem po opuszczeniu bez usprawiedliwienia 25 godzin zajęć dydaktycznych oraz zawiadamia o tym fakcie rodziców.
20. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą klasy przeprowadza rozmowę z uczniem po opuszczeniu bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma 40 godzin) oraz podpisuje kontrakt mający na celu pomoc i wsparcie ucznia w zmianie postawy do obowiązków szkolnych (w przypadku ucznia niepełnoletniego w obecności rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku ucznia pełnoletniego wysyła pismo do wiadomości rodzica/opiekuna prawnego)
21. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy/pedagoga szkolnego udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 55 godzin zajęć dydaktycznych.
22. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.


ROZDZIAŁVIII
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 
§ 83

Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 
b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
d) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów;
b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
c) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w §118 § 86 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 127 § 95;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 
e) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
f) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 84

1. W ocenianiu obowiązują zasady:
a) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmiczni; 
b) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
c) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
d) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
e) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 85

Jawność oceny. 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu. 
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
d) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły, tablicy ogłoszeń oraz podczas spotkania z rodzicami.
3a. Na początku roku szkolnego nauczyciele szczegółowo zapoznają uczniów z zasadami przedmiotowego oceniania, a uczniowie pisemnie potwierdzają zapoznanie się z tymi zasadami. 
3b. Na pierwszej wywiadówce w roku szkolnym wychowawcy zapoznają rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, a obecni na wywiadówce rodzice pisemnie potwierdzają zapoznanie się z tymi zasadami.
3c. Ocenianie wewnątrzszkolne i ocenianie przedmiotowe z poszczególnych zajęć edukacyjnych zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 86

Tryb oceniania i skala ocen.
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi: 
a) stopień celujący - 6 - cel; 
b) stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
c) stopień dobry - 4 - db;
d) stopień dostateczny - 3 - dst;
e) stopień dopuszczający - 2 - dop;
f) stopień niedostateczny - 1 - ndst. 
2. Dopuszcza się stosowanie znaku „ + „ i „-„ w bieżącym ocenianiu. Gdzie znak „+” jest liczony jako 0.33 do średniej, a znak „-„ jako – 0.33.
3. Ocenom bieżącym przypisywane są wagi od 0 do 5. O wielkości wag poszczególnych ocen decydują nauczyciele uczący danego przedmiotu, zobowiązani są oni do poinformowania uczniów o skali wag ocen w przedmiotowych zasadach oceniania.
3a. Ocenom bieżącym przypisywane są wagi od 0 do 5. O wielkości wag poszczególnych ocen decydują nauczyciele uczący danego przedmiotu, zobowiązani są oni do poinformowania uczniów o skali wag ocen w wewnątrzszkolnym ocenianiu .
3b. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:
a) Nauczyciel może określić sprawdziany, których zaliczenie (uzyskanie oceny pozytywnej) jest obowiązkowe.
b) Uczniowi, który nie zaliczył obowiązkowych sprawdzianów obniża się ustaloną ocenę śródroczną i roczną o 1 stopień za każdy niezaliczony sprawdzian.
c) Oceny śródroczne i roczne wystawia się na podstawie: średniej ważonej z wszystkich ocen cząstkowych z całego roku szkolnego i zaliczenia obowiązkowych sprawdzianów (Z wyjątkiem takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, języki obce i zajęcia praktyczne).
d) Oceny roczne i śródroczne ustala się na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych według skali przedstawionej w poniższej tabeli:

Skala ocen
1 (niedostateczny) 0,00 – 1,70
2 (dopuszczający) 1,71 – 2,70
3 (dostateczny) 2,71 – 3,60
4 (dobry) 3,61 - 4,50
5 (bardzo dobry) 4,51 – 5,30
6 (celujący) 5,31 – 6,00

e) Przy nauczaniu zajęć edukacyjnych zestawionych w blok przedmiotów zawodowych ustala się odrębne oceny z zajęć wchodzących w skład tego bloku.
f) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze, ma możliwość poprawy do końca marca. Szczegółowy termin poprawy oraz zakres wiadomości do uzupełnienia ustala nauczyciel. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie poprawi oceny niedostatecznej na półrocze w wyznaczonym terminie, nauczyciel może wyznaczyć dodatkowy termin poprawy półrocza w pierwszym tygodniu czerwca.
3c. Zasady pisania i poprawy sprawdzianów:
a) termin sprawdzianu musi być zapowiedziany i zapisany w dzienniku elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
b) uczeń, który nie napisał sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela, jest zobowiązany napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Nienapisanie sprawdzianu w powtórnie ustalonym terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
c) uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
d) stwierdzenie niesamodzielnej pracy podczas pisania sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej
e)uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, przy czym obydwie otrzymane oceny liczone są do średniej ważonej. Szczegółowe zasady poprawy określone są w ocenianiu przedmiotowym. 
f) terminy poprawy sprawdzianów ustala nauczyciel nie później, niż dwa tygodnie od przedstawienia uczniom sprawdzonych i ocenionych prac. 
g) w każdym przypadku dwutygodniowy okres, w którym uczeń może przystąpić do poprawy sprawdzianu obejmuje również czas odbywania przez ucznia praktyki zawodowej. (za wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń odbywa praktykę w miejscu, które uniemożliwia mu kontakt z nauczycielem)
h) uczeń, który jest na zwolnieniu lekarskim lub jest nieobecny na lekcjach z przyczyn nieusprawiedliwionych nie może w tym dniu przystąpić do poprawy sprawdzianu.
3d. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych – słownie, w pełnym brzmieniu.
3e.Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi. 
3f.Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
a) Prace pisemne: kartkówka dotycząca materiału realizowanego na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana. Klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym i dzienniku elektronicznym;
b) Praca i aktywność na lekcji;
c) Odpowiedź ustna;
d) Praca domowa;
e) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
f) Twórcze rozwiązywanie problemów.
g) Oddawanie obowiązkowych zbiorów z przedmiotów zawodowych.

§ 87

Ocenianie śródroczne.
1. Ocena bieżąca.
a) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;
b) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej formy pracy charakterystycznej dla danego przedmiotu;
c) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
d) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
e) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.

1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
a) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
b) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni (j. polski – trzech tygodni) od momentu napisania pracy. 
c) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. 
d) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych ustalone są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i przedstawione uczniom w PZO ocenianiu wewnątrzszkolnym.

§ 88

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowych zasadach oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu.

§ 89

Wymagania edukacyjne:

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe lub indywidualnie przez nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2.Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

3. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia,

4. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

5. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

10. Przygotowanie uczniów do ubiegania się o uzyskanie prawa jazdy kat. :T: jest wymogiem podstawy programowej w zawodzie technik leśnik 314301 i operator maszyn leśnych 834105.Przygotowanie to podlega ocenie szkolnej w obszarze zajęć praktycznych R14.

11. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
13. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
14. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 13 i 14 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”. 
16. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 13 i 14 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
17. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
18. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

19. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.18, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia. 
20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

§ 90

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 
I półrocze - IX - I/II 
II półrocze - II - VI 
dla klas 1 – 3: I półrocze – IX – I/II, II półrocze – II – VI, 
dla klas 4: I półrocze – IX – XII, II półrocze I – IV.
W związku z ruchomym terminem ferii zimowych termin rozpoczęcia i zakończenia półrocza mogą ulec zmianie. 
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec II półrocza. 
4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.
5. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) podczas indywidualnej rozmowy lub listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
6. Przewidywana ocena roczna nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie. 
7. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych przypada na przedostatni piątek zajęć edukacyjnych w roku szkolnym.
8. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informacje o przewidywanych dla niego wszystkich ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania na trzy tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej (podczas indywidualnej rozmowy lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) oraz na trzy tygodnie przed klasyfikacją roczną (podczas indywidualnej rozmowy, listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem dziennika lekcyjnego klasy). 
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej. 
10. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.

§91

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 121 ust. 3). § 89 pkt. 3
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt lit a i b, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt c, d i e.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym ocenianiem, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 


§ 92

Egzamin klasyfikacyjny. 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji. 
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wyjątkiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć obowiązkowych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadza się ten egzamin.

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.10 i 11
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
4) imię i nazwisko ucznia
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §93 i §94. 
18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 93

Egzamin poprawkowy.

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć obowiązkowych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
5. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań pisemnych i ustnych powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 121 § 89 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb i Świadczeń.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 94.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 98 ust.3.
15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 94 ust. 2-9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 94

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
3. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
4. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne jako członek komisji. 
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
4) zadania sprawdzające,
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
9. Do protokołu, o którym mowa w ust.8, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
11. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 95

Ocena zachowania

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.
2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom. 
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami: 
1. wzorowe - wz;
2. bardzo dobre - bdb;
3. dobre - db;
4. poprawne - popr;
5. nieodpowiednie - ndp;
6. naganne - ng. 
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 
7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

§ 96

1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 200 punktów.
2. Przy śródrocznej ocenie zachowania:


1) za zachowania negatywne odejmuje się sumę punktów uzyskanych przed klasyfikacją śródroczną zgodnie z wykazem kategorii zachowań wraz z punktacją umieszczonym w dzienniku lekcyjnym klasy
2) za zachowania pozytywne dodaje się sumę punktów uzyskanych przed klasyfikacją śródroczną zgodnie z wykazem kategorii zachowań wraz z punktacją umieszczonym w dzienniku lekcyjnym klasy.


3. Przy rocznej ocenie zachowania:

1) za zachowania negatywne odejmuje się połowę sumy wszystkich punktów uzyskanych w czasie trwania zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego zgodnie z wykazem kategorii zachowań wraz z punktacją umieszczonym w dzienniku lekcyjnym klasy
2) za zachowania pozytywne dodaje się połowę sumy wszystkich punktów uzyskanych w czasie trwania zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego zgodnie z wykazem kategorii zachowań wraz z punktacją umieszczonym w dzienniku lekcyjnym klasy

4. Uczeń, który uzyskał naganną lub nieodpowiednią śródroczną ocenę zachowania, zobowiązany jest do podpisania i realizacji kontraktu dotyczącego poprawy zachowania). W przypadku niezrealizowania kontraktu otrzymuje 200 pkt za zachowania negatywne.
5. W przypadku poszczególnych przewinień obowiązują kary zapisane w rozdziale VI Statutu Szkoły.
6. Zasady ustalania ocen z zachowania na podstawie ilości uzyskanych punktów:
ocena naganna: do 70 punktów,
ocena nieodpowiednia: od 71 do 130 punktów,
ocena poprawna: od 131 do 180 punktów,
ocena dobra: od 181 do 230 punktów,
ocena bardzo dobra: od 231 do 260 punktów,
ocena wzorowa: powyżej 260 punktów.
7. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń w klasyfikacji:
a) śródrocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 30 punktów za zachowania negatywne
b) rocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 60 punktów za zachowania negatywne.
8. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń w klasyfikacji:
a) śródrocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 50 punktów za zachowania negatywne
b) rocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 100 punktów za zachowania negatywne.
9. Kartę oceny zachowania uzupełniać może każdy nauczyciel.
10. Za wpisy uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, organizacji, klubów, przedsięwzięciach pozalekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia.
11. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia o zamiarze dokonania wpisu do karty oceny zachowania ucznia określonej ilości punktów za dane zachowanie.
12. Kategoria powtarzającego się wykroczenia, do nich zaliczać będziemy:
a) Brak dyscypliny i kultury osobistej na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach: było -20 pkt.
b) Nieodpowiedni strój, brak munduru: było - 30 pkt.,
c) Palenie papierosów -50 pkt.
d) Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń na lekcjach: - 20 pkt.
e) Wulgaryzmy : było - 20 pkt.
f) Kłamstwo, oszustwo - 20 pkt.
Pod pojęciem powtarzającego się wykroczenia rozumie się każde, kolejne złamanie tej samej zasady. Każde, kolejne złamanie tej samej zasady skutkować będzie zwiększeniem liczby punktów ujemnych o 10 (np.: przy używaniu wulgaryzmów za 20 punktów ujemnych następne takie same zachowanie będzie miało 30 punktów ujemnych, kolejne 40 punktów itd.)
Przy wystawianiu uwagi nauczyciel wpisujący kontroluje, która to jest uwaga i przypisuje odpowiednia ilość punktów ujemnych zgodnie z przyjętymi zasadami o karaniu powtarzającego się wykroczenia. Wychowawca klasy zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania negatywnych uwag oraz zwrócenie uwagi na powtarzające się wykroczenia.

§ 97

Tryb ustalania oceny zachowania.

1. Wychowawca klasy dokonuje ustalenia śródrocznej i rocznej oceny zachowania uczniów oraz prezentuje ustalone oceny uczniom danej klasy i ocenianemu uczniowi.
2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z wyjątkiem § 95 p. 8.
3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy internatu systematycznie aktualizują karty oceny zachowania uczniów w rubryce „uwagi” w dzienniku lekcyjnym klasy, a na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonuje się zatwierdzenia ocen zachowania. 
4. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
6. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 
d) pedagog;
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
f) przedstawiciel Rady Rodziców. 
8. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 98

Promowanie i ukończenie Szkoły

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
6. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 99

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia uzyskane na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
6. Absolwent szkoły, przystępujący bezpośrednio po jej ukończeniu do egzaminu dojrzałości, otrzymuje – w przypadku złożenia tego egzaminu – świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości – świadectwo ukończenia szkoły. Absolwent Szkoły może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie.
7. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
9. Świadectwa, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.
10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 
11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, świadectwach dojrzałości, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 
14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.


ROZDZIAŁ IX
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
§ 100

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli w ramach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają w szczególności z:
a) niepełnosprawności;
b) niedostosowania społecznego;
c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) szczególnych uzdolnień;
e) specyficznych trudności w uczeniu się;
f) zaburzeń komunikacji językowej;
g) choroby przewlekłej;
h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) niepowodzeń edukacyjnych;
j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanym z wcześniejszym kształceniem za granicą;
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu podniesienia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
3) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej we
współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi (w tym specjalistycznymi), placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi szkołami i placówkami lub organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
4) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
5) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;
6) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;
7) wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
8) podejmowaniu działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przeprowadzana jest w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, konsultacji i porad oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej prowadzonych przez pedagoga, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek ucznia, rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
6. Objęcie ucznia pomocą jest dobrowolne i wymaga zgody ucznia w przypadku ucznia pełnoletniego lub zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w przypadku ucznia niepełnoletniego.
7. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi poradniami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie:
1) udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej;
2) określenia zgodności posiadanych predyspozycji z obecnym i przyszłym kierunkiem kształcenia;
3) przeciwdziałania przejawom niedostosowania społecznego i zjawiskom patologicznym w życiu szkoły oraz profilaktyce w zakresie alkoholizmu, palenia, narkomanii oraz zapobiegania nieplanowanej ciąży.

§ 100a

1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym.
2. Program Profilaktyczno-Wychowawczy opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
3. Program Profilaktyczno-Wychowawczy opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny 
z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
4.Rada Rodziców uchwala Program w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Profilaktyczno-Wychowawczym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców. 
5.W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6.Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
z uwzględnieniem treści Programu Profilaktyczno-Wychowawczy i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w dzienniku lekcyjnym lub pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.”

§ 100b

Wolontariat w szkole
1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
2. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica /opiekuna ustawowego/ na działalność w klubie. 
3. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:
a) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
b) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
c) promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
d) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
e) tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
f) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackiej w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
g) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
h) promowanie idei wolontariatu;
i) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
j) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
4. Wolontariusze: 
a) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
b) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
c) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców
d) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
e) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki 
f) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
g) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
h)każdy członek klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;
i) członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
j) każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
k) każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
l) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.
5. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
6. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
7. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;
8. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
9. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
10. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;
11. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce. 
12. Formy działalności klubu:
a) działania na rzecz środowiska szkolnego;
b) działania na rzecz środowiska lokalnego;
c) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły. 
13. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
14. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły
15. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa: 
a) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania
b) na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza;
c) jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia; 
d) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
e) wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
f) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania.
g) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności .
16. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
17. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką 
i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami oceniania zachowania ucznia.
18. Formy nagradzania:
a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
b) przyznanie dyplomu;
c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
d) pisemne podziękowanie do rodziców;
e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

§ 100c

Ceremoniał szkolny
1. Szkoła posiada symbole szkolne: 
a) sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach około 100x100cm i obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewc o wysokości około 2,5 m zakończone jest metalową głowicą w formie orła w koronie. Rewers jest biało-czerwony, a na jego tle – godło Polski – orzeł w koronie wyszywany w kolorze złotym z głową zwróconą w prawo. Awers sztandaru ma kolor ciemnozielony. W centralnej części znajduje się wyszywane trofeum jelenia byka (dwunastak nieregularny, jednostronnie koronny), nad biała czaszką widnieje promieniujący krzyż dwuramienny (Patriarchalny). Nad trofeum w postaci półkolistej widnieje napis: ZESPÓŁ SZKÓL LEŚNYCH IM. ROMANA GESINGA W ZAGNAŃSKU. W narożnikach znajdują się liście dębu (po dwa w każdym).
b) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. 
c) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas IV i III, którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,75 i otrzymali ocenę zachowania – wzorową lub bardzo dobrą
d) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 
W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
e) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku, białe rękawiczki oraz czapki „maciejówki” z orzełkiem w koronie
f) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
g) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
h) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
i) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji: „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
j) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
2. Sztandar oddaje honory:
a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
b) w czasie wykonywania „Roty”,
c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
e) podczas opuszczenia trumny do grobu,
f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
h) w trakcie uroczystości kościelnych.
3. Logo szkoły ma postać okręgu, w którego centralnej części znajduje się stylizowana sylwetka Dębu Bartka, w otoku znajduje się napis: Zespół Szkół Leśnych im. R. Gesinga w Zagnańsku”, poniżej sylwetki Dębu Bartka znajduje się napis: „Zagnańsk” oraz dwa liście dębu. Logo umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.;
4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
a) Rozpoczęcie roku szkolnego,
b) Dzień Edukacji Narodowej
c) Święto Niepodległości
d) Święto Szkoły - Dzień patrona szkoły 
e) Święto Konstytucji 3 Maja, 
f) Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych - pożegnanie absolwentów
g) Zakończenie roku szkolnego
h) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
5. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: Na komendę prowadzącego uroczystość:
a)„Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
b)„Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
c)„Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
d)„Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku i zobowiązujemy się godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 101

1. Szkoła posługuje się pieczęciami urzędowym zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pieczęć urzędowa zawiera nazwę: Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga, 
26-050 Zagnańsk ul: Spacerowa 4, następnie numer telefonu, województwo świętokrzyskie, numer NIP. 
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę używa się także pieczęci okrągłej zawierającej nazwę szkoły i miejscowość, w której znajduje się Szkoła. Technikum Leśne w Zagnańsku (pieczęć duża i mała) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zagnańsku (pieczęć duża i mała).
4. Szkoła posiada własny sztandar.

§ 102

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami archiwalnymi.
2. Zasady prowadzenia dokumentacji nauczania, gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 103

1. Statut Szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty, przepisy wykonawcze do tej Ustawy oraz zalecenia Ministra Środowiska.

§ 104

1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w przypadku zmiany przepisów, w formie aneksu, na wniosek organów Szkoły lub Ministra Środowiska.
2. Organy Szkoły opiniują wprowadzane zmiany.
3. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

Po wniesieniu poprawek jednolity tekst Statutu Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku uchwalono Uchwałą numer 14/2014/2015 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

wstecz