godlo

szyszka

Wykaz przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku w roku szkolnym 2016 – 2017

Klasyfikacja R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

Klasa I

1. Hodowlane podstawy gospodarki leśnej.
2. Ochrona zasobów leśnych.
3. Zajęcia praktyczne R.13 – laboratorium.
4. Praktyka zawodowa R.13.

Klasa II

1. Hodowlane podstawy gospodarki leśnej.
2. Ochrona zasobów leśnych.
3. Zajęcia praktyczne R.13-las.
4. Zajęcia praktyczne R.13 – laboratorium.
5. Praktyka zawodowa R.13

Kwalifikacja R.14 Użytkowanie zasobów leśnych

6. Urządzanie lasu R.14.
7. Użytkowanie zasobów leśnych R.14.

Kwalifikacja R.14 Użytkowanie zasobów leśnych

Klasa III

1. Urządzanie lasu R.14.
2. Użytkowanie lasu R.14.
3. Nauka o surowcu drzewnym R.14.
4. Zajęcia praktyczne R.14-las
5. Praktyka zawodowa R.14. (kurs pilarza, kurs operatora żurawi leśnych)

Klasa IV - (tylko I półrocze)

1. Prawodawstwo leśne R.14.
2. Użytkowanie lasu R.14.
3. Urządzanie lasu R.14.
4. Zajęcia praktyczne R.14-SILP.

Ochrona zasobów leśnych R.13. W ramach przedmiotu uczniowie zapoznają się z rodzajami zagrożeń lasu, profilaktyką leśną oraz metodami ograniczania bądź zwalczania szkodliwych czynników abiotycznych i biotycznych. Zakres nauczania obejmuje tematykę związaną z pożarnictwem, fitopatologią i entomologią, szkodnictwem leśnym, a także gospodarką łowiecką.

Hodowlane podstawy gospodarki leśnej R.13 to przedmiot, który łączy w sobie wiedzę o środowisku leśnym  z technologią prowadzenia zabiegów hodowlanych. W czasie nauki hodowlanych podstaw gospodarki leśnej uczniowie poznają budowę lasu, zachodzące w nim procesy, elementy środowiska leśnego, takie jak: klimat, gleby, rośliny i zwierzęta leśne.   W starszych klasach uczniowie zgłębiają przyrodnicze i techniczne zasady nasiennictwa, szkółkarstwa, odnawiania i pielęgnowania lasu. Hodowlane podstawy gospodarki leśnej korzystają z osiągnięć takich nauk przyrodniczych jak: botanika, zoologia, gleboznawstwo, klimatologia, fizjologia roślin, fitosocjologia i genetyka.

Użytkowanie lasu R.14 jest działem gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:
- drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
- produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody. Użytkowanie lasu należy również rozpatrywać, jako dyscyplinę naukową traktującą nie tylko o użytkach leśnych, ale i służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych. Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi. Podstawą do opanowania tej dziedziny wiedzy jest nauka o drewnie.

Urządzanie lasu R.14 – nauka zajmująca się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają stały wzrost produktywności i użyteczności społecznej lasów. Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej - łącząc osiągnięcia i wiedzę hodowli lasu, ochrony i użytkowania lasu, geodezji leśnej i łowiectwa, służy doskonaleniu techniki organizowania produkcji w okresach zazwyczaj dziesięcioletnich i ujmuje ją syntetycznie dla każdego nadleśnictwa raz na dziesięć lat w projekcie wszystkich czynności gospodarczych, zwanych planem urządzenia lasu (PUL).

SILP R.13 i R.14 jest narzędziem informatycznym uwzględniającym złożoność procesów gospodarczych na każdym poziomie zarządzania: leśnictwa, nadleśnictwa, innych zakładów LP, regionalnych dyrekcji LP, Dyrekcji Generalnej LP. W skład systemu wchodzą zintegrowane ze sobą moduły:

  • las – moduł (podsystem) główny opisujący całą działalność gospodarczą LP. W jego otoczeniu działają pozostałe moduły (podsystemy) i aplikacje.
  • gospodarka towarowa
  • płace i kadry
  • finanse i księgowość
  • infrastruktura
  • rejestrator
  • marketing – ewidencja obrotów drewnem
  • raporty – system raportowania generujący zestawienia
  • Acer planowanie pozyskania drewna, tworzenie i optymalizacja planu sprzedaży

Zajęcia praktyczne R.13 i R.14 – odbywają się w lasach Nadleśnictw: Zagnańsk, Stąporków, Daleszyce oraz na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W klasie II i III zajęcia leśne zajmują jeden dzień w tygodniu przez cały rok szkolny. W ramach zajęć odbywa się kurs kat. T oraz kurs na żurawie leśne IIż. W klasie I i IV odbywają się zajęcia w ramach ćwiczeń szkolnych (rozpoznawanie okazów, SILP)

Praktyka zawodowa R.13 i R.14 – odbywa się w klasach I – III i trwa łącznie 8 tygodni. W ramach praktyki uczniowie odbywają kurs pilarza – drwal.

wstecz