godlo

szyszka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Dla uczniów klas drugich kształcących się w zawodzie: Technik leśnik
na rok szkolny 2016 – 2017.


§ 1.


1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną” w ramach programu Erasmus +.
2. Rekrutacja na praktykę zawodową w Francji jest skierowana do uczniów zawodu: Technik Leśnik w Zagnańsku w ramach programu Erasmus +.
3. Praktyka we Francji będzie trwała ok. 2 tygodnie.
4. Uczniowi można przyznać prawo do wyjazdu na praktykę w ramach programu mobilności tylko jeden raz.


§ 2.


Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas II technikum leśnego.
4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 24 uczniów.


§ 3.

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja "grupy projektowej” z chętnych uczniów (bez względu na płeć K/M) - prowadzona będzie IX.2016 r. przez Zespół Rekrutacyjny.
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

 • dyrektor,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 • nauczyciele języka angielskiego
 • wychowawcy klas II.


3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem Technikum Leśnego.
5. Proces rekrutacji obejmuje:

 • złożenie formularza zgłoszeniowego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami do 9 września 2016. w sekretariacie szkoły
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny

6. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1);
 • zgodę rodziców (załącznik 2).

7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicyinformacyjnej w ZSL oraz na stronie internetowej szkoły.
8. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.
9. Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie skali punktowej, a mianowicie:

 • Oceny z języka angielskiego Punkty
 • celującą 6 pkt
 • bardzo dobrą 5 pkt
 • dobrą 4 pkt
 • dostateczną 3 pkt
 • dopuszczającą 2 pkt
 • Za ocenę z zachowania (tylko pozytywną) Punkty
 • wzorowa 6 pkt
 • bardzo dobra 5 pkt
 • dobra 4 pkt
 • poprawna 3 pkt
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w klasie pierwszej ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych Punkty
 • celującą 6 pkt
 • bardzo dobrą 5 pkt
 • dobrą 4 pkt
 • dostateczną 3 pkt
 • dopuszczającą 2 pkt
 • Punktacja będzie również obejmowała np. kryteria:
 • dotychczasowe osiągnięcia(olimpiady, konkursy) - 3 pkt.
 • praca i zaangażowanie w grupie projektowej ( frekwencja na zajęciach )
  • 5 pkt za 100% .
  • 4pkt jedna nieobecność.
  • 3pkt dwie nieobecności,
  • 2 pkt trzy nieobecności.
  • 1pkt cztery nieobecności.
  • 0 pkt pozostałe.
 • pochodzenie z rodziny ubogiej - 2 pkt.


10. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załączniki).
11. Brak załącznika powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
12. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
13. Każdy uczeń klasy II może wziąć udział w zajęciach objętych Projektem.
14. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
15. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

 

§ 4.


Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowy)
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie
 • przestrzegania zasad ujętych w Statucie szkoły.

3. Uczestnik mobilności zobowiązuje się do wykonywania zadań edukacyjnych podczas oraz po okresie praktyki zawodowej we Francji.


§5


Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:

 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSL w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.


§6


Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

wstecz