godlo

szyszka

Świętokrzyski Turniej Językowy 2018/2019 – eliminacje szkolne

7 lutego 2019 r. (czwartek) w sali nr 21 odbędą się eliminacje do VII Świętokrzyskiego Turnieju Językowego.

 

Zapraszam do udziału w konkursie zainteresowanych uczniów klas I, II i III.

Dodatkowe informacje i zapisy

Marzena Błaut

 1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
 1. Fleksja: odmienne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, liczebnik; nieodmienne części mowy: przysłówek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik.
 2. Składnia: rodzaje wypowiedzeń, części zdania: podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik; analiza składniowa zdania pojedynczego i złożonego.
 3. Słowotwórstwo i słownictwo: wyrazy podstawowe, pochodne, pokrewne, złożone, eufemizmy, skrótowce, antonimy, synonimy, homonimy, neologizmy, archaizmy, zapożyczenia; słownictwo ogólnonarodowe i o ograniczonym zasięgu.
 4. Frazeologia: związki luźne, łączliwe i stałe; wyrażenia, zwroty, frazy.
 5. Fonetyka: głoska a litera, upodobnienia, akcent, intonacja.
 6. Kultura języka i komunikacja: wyrazy modne, grzeczność i stosowność językowa, norma oficjalna i norma użytkowa, innowacje językowe a błędy, akt komunikacji i funkcje komunikatu językowego.
 7. Stylistyka: język mówiony i pisany, style funkcjonalne, rodzaje stylizacji, środki stylistyczne (np. neologizm, archaizm, zgrubienie, zdrobnienie, epitet, metafora, porównanie, powtórzenie, personifikacja, animizacja, pytanie retoryczne, onomatopeja, oksymoron, hiperbola, elipsa, paralelizm).

 

 1. BIBLIOGRAFIA

 

 1. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, Warszawa 2004.
 2. Kultura języka polskiego, Markowski Andrzej, Warszawa 2006.
 3. Nie taki język straszny. O polszczyźnie dla uczniów, Miodek Jan, Gdańsk 1996.
 4. Przyjazna gramatyka języka polskiego, Pawelec Radosław, Warszawa 2005.
 5. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Andrzej Markowski, Warszawa 2004.
 6. Internetowa poradnia językowa, Wydawnictwa Naukowego PWN.
 7. Aktualne słowniki ortograficzne.

wstecz