godlo

szyszka

Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania

w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

 

 Podstawa prawna:

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1641 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373).

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.
2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:
1) wzorowe - wz;
2) bardzo dobre - bdb;
3) dobre - db;
4) poprawne - popr;
5) nieodpowiednie - ndp;
6) naganne - ng.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
6. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

 

Kryteria przyznawania punktów za zachowanie.

1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 200 punktów.
2. Przy śródrocznej i rocznej ocenie zachowania:
1) za zachowania negatywne odejmuje się sumę punktów uzyskanych przed klasyfikacją śródroczną i roczną zgodnie z regulaminem oceniania zachowania;
2) za zachowania pozytywne dodaje się sumę punktów uzyskanych przed klasyfikacją śródroczną i roczną zgodnie z regulaminem oceniania zachowania;
3) Suma punktów jest automatycznie i na bieżącą aktualizowana w dzienniku elektronicznym.
3. Uczeń, który uzyskał naganną lub nieodpowiednią śródroczną ocenę zachowania, zobowiązany jest do podpisania i realizacji kontraktu dotyczącego poprawy zachowania. W przypadku niezrealizowania kontraktu otrzymuje - 200 pkt za zachowania negatywne.
4. Uczeń może otrzymać nagrody i kary, szczegółowe wytyczne zapisane są w
Statutu Szkoły, rozdziale 14 „Kary i nagrody”.
5. Zasady ustalania ocen z zachowania na podstawie regulaminu szkolnego:

1) Ocena zachowania śródroczna:
a) ocena naganna: do 70 punktów;
b) ocena nieodpowiednia: od 71 do 130 punktów;
c)ocena poprawna: od 131 do 180 punktów;
d) ocena dobra: od 181 do 230 punktów;
e) ocena bardzo dobra: od 231 do 260 punktów;
f) ocena wzorowa: powyżej 260 punktów.

2) Ocena zachowania roczna:
a) ocena naganna: do 40 punktów;
b) ocena nieodpowiednia: od 41 do 100 punktów;
c) ocena poprawna: od 101 do 150 punktów;
d) ocena dobra: od 151 do 250 punktów;
e) ocena bardzo dobra: od 251 do 300 punktów;
f) ocena wzorowa: powyżej 300 punktów.

7. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń w klasyfikacji:
1) śródrocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 30 punktów za zachowania negatywne;
2) rocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 60 punktów za zachowania negatywne.

8. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń w klasyfikacji:
1) śródrocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 50 punktów za zachowania negatywne;
2) rocznej, który do czasu tej klasyfikacji otrzymał w sumie więcej niż 100 punktów za zachowania negatywne.
9. Kartę oceny zachowania uzupełniać może każdy nauczyciel.
10. Za wpisy uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, organizacji, klubów, przedsięwzięciach pozalekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia.
11. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia o zamiarze dokonania wpisu do karty oceny zachowania ucznia określonej ilości punktów za dane zachowanie.
12. Kategoria powtarzającego się wykroczenia, do nich będzie zaliczana:
1) brak dyscypliny i kultury osobistej na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach: - 20 pkt;
2) nieodpowiedni strój, brak munduru - 30 pkt.;
3) palenie papierosów - 70 pkt;
4) posiadanie papierosów, e-papierosów; - 30 pkt;
5) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń na lekcjach: - 50 pkt;
6) wulgaryzmy : - 40 pkt;
7) kłamstwo, oszustwo, ściąganie: - 60 pkt.
13. Pod pojęciem powtarzającego się wykroczenia rozumie się każde, kolejne złamanie tej samej zasady. Każde, kolejne złamanie tej samej zasady skutkować będzie zwiększeniem liczby punktów ujemnych o 10 (np.: przy używaniu wulgaryzmów za 40 punktów ujemnych następne takie same zachowanie będzie miało 50 punktów ujemnych, kolejne 60 punktów itd.)
14. Przy wystawianiu uwagi nauczyciel wpisujący kontroluje, która to jest uwaga i przypisuje odpowiednia ilość punktów ujemnych zgodnie z przyjętymi zasadami o karaniu powtarzającego się wykroczenia. Wychowawca klasy zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania negatywnych uwag oraz zwrócenie uwagi na powtarzające się wykroczenie.

 

Tryb ustalania oceny zachowania.

1. Wychowawca klasy dokonuje ustalenia śródrocznej i rocznej oceny zachowania uczniów.
2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z wyjątkiem § 133 pkt 5-7 Statutu Zespoły Szkół Leśnych.
3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy internatu systematycznie aktualizują karty oceny zachowania uczniów w rubryce „uwagi” w dzienniku lekcyjnym klasy, a na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonuje się zatwierdzenia ocen zachowania.
4. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie
2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.

 

Przyjmuje się następujące kryteria oceniania punktowego zachowania:

Pozytywne

1. Pielęgnacja terenów zielonych przy obiektach szkolnych za pierwsze 5 h +10 pkt.
2. Pielęgnacja terenów zielonych przy obiektach szkolnych za 6 h i każdą kolejną +20 pkt.
3. Reprezentowanie szkoły na szczeblu ogólnopolskim + 80 pkt.
4. Reprezentowanie szkoły na szczeblu wojewódzkim + 40 pkt.
5. Reprezentowanie szkoły na szczeblu powiatowym + 30 pkt.
6. Reprezentowanie szkoły na szczeblu szkolnym + 20 pkt.
7. Pozytywna postawa w internacie, raz w półroczu + 50 pkt.
8. Pozytywna postawa w internacie, raz w miesiącu + 30 pkt.
9. Aktualizacja tablic informacyjnych, gablot + 10 pkt.
10. Regularne uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne + 20 za każde koło
11. Praca na rzecz klasy + 10 pkt.
12. Aktywny udział w organizacji imprez + 50 pkt.
13. Pomoc innym + 40 pkt.
14. 95% - 98 % frekwencji przy klasyfikacji rocznej +50 pkt.
15. 95% - 98 % frekwencji przy klasyfikacji półrocznej +50 pkt.
16. Powyżej 98 % frekwencji przy klasyfikacji rocznej + 100 pkt.
17. Powyżej 98 % frekwencji przy klasyfikacji półrocznej + 50 pkt.
18. 100 % frekwencji przy klasyfikacji półrocznej + 100 pkt.
19. 100 % frekwencji przy klasyfikacji rocznej + 100 pkt.
20. Ponadprzeciętne wyniki w nauce powyżej 4,75 - + 250 pkt.
21. Ponadprzeciętne wyniki w nauce 4,5 - 4,75 - + 200 pkt.
22. Ponadprzeciętne wyniki w nauce 4,3 - 4,49 - + 150 pkt.
23. Ponadprzeciętne wyniki w nauce 4,1 - 4,29 - +100 pkt.
24. Ponadprzeciętne wyniki w nauce 3,75 - 4,00 - +50 pkt.
25. Inne pozytywne działania, postawy uczniów od + 20 pkt. do + 60 pkt.
26. Krwiodawstwo - jednorazowo + 30 pkt.
27. Wolontariat - za akcję do + 50 pkt.
28. Pochwała wychowawcy klasy + 50 pkt.
29. Pochwała Dyrektora Szkoły + 100 pkt.

 

Negatywne

30. Brak munduru, nieodpowiedni strój, brak obuwia zmiennego – raz na dzień – 30 pkt.
31. Niestosowne zachowanie wobec pracownika szkoły – 100 pkt.
32. Brak dyscypliny i kultury osobistej – 20 pkt.
33. Kłamstwo / oszustwo – 60 pkt.
34. Wulgaryzmy – 40 pkt.
35. Wykroczenie przeciwko regulaminowi internatu - raz w miesiącu – 20 pkt.
36. Inne wykroczenie od – 20 pkt. do – 60 pkt.
37. Niepodpisanie kontraktu lub niewywiązanie się z niego – 200 pkt.
38. Każde spóźnienie – 5 pkt.
39. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona za każdą godzinę – 10 pkt.
40. Zażywanie , rozprowadzanie narkotyków - 100 pkt.
41. Niszczenie mienia szkoły - 100 pkt.
42. Posiadanie, spożywanie, rozprowadzanie alkoholu – 100 pkt.
43. Kradzież – 100 pkt.
44. Prześladowanie, agresja, znęcanie – 100 pkt.
45. Palenie papierosów, e-papierosów – 70 pkt.
46. Posiadanie papierosów, e- papierosów – 30 pkt.
47. Używanie telefonów komórkowych na lekcji, innych urządzeń – 50 pkt.
48. Upomnienie wychowawcy klasy – 40 pkt.
49. Nagana wychowawcy klasy - 60 pkt.
50. Upomnienie Dyrektora Szkoły - 80 pkt.
51. Nagana Dyrektora Szkoły - 100 pkt.

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku przyjęli kryteria oceniania zachowania podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 28.08.2020 r.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.09.2020 r.

wstecz