godlo

szyszka

Regulamin zdalnego nauczania (kształcenia na odległość)

obowiązujący w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

 

 § 1. Zdalne nauczanie - informacje ogólne

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

2. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.

3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły, powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

4. We współpracy z nauczycielami Dyrektor ustala:

a) sposoby komunikowania się z uczniami i rodzicami,

b) formy przekazywania treści utrwalających wiedzę,

c) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,

d) tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

 

§ 2. Obowiązki wychowawców w zakresie e-learningu

 

1. Wychowawca ma obowiązek:

a) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły;

b) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice oraz nauczyciele uczący w jego klasie;
c) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

 

§ 3 Zadania nauczyciela

 

1. Organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).

2. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych uczniów.
3. Korespondencja prowadzona z uczniami stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.

 

§ 4 Prowadzenie zajęć

 

1. Kształcenie zdalne może się odbywać z wykorzystaniem następujących form komunikacji:

a) zajęć prowadzonych online za pośrednictwem różnych komunikatorów czy platform służących przeprowadzaniu telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

b) przesyłania materiałów edukacyjnych i przydzielania zadań przygotowanych na ich podstawie – za pośrednictwem poczty dziennika elektronicznego szkoły, innej poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, platform edukacyjnych powiązanych z podręcznikami przedmiotowymi, mediów społecznościowych itp. po wstępnym potwierdzeniu dostępu wszystkich uczniów danej klasy lub grupy do danego medium;

c) kontakt telefoniczny z nauczycielem;

d) wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez ucznia/ rodziców, a następnie dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia (np. tradycyjną pocztą) - Jedynie w sytuacji, kiedy uczeń nie ma możliwości realizowania nauczania zdalnego np. nie posiada komputera, a szkoła nie jest w stanie zapewnić mu wypożyczenia sprzętu;

e) inne sposoby wskazane przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

 

2. W kształceniu zdalnym można wykorzystywać różnorodne materiały edukacyjne
w postaci elektronicznej np.:
a) dostępne na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie
Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,

b) dostępne na stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/), Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (np. https://www.oke.lodz.pl/), Kuratoriów Oświaty (np. https://www.kuratorium.kielce.pl/)

c) materiały prezentowane w programach telewizyjnych i na stronach internetowych,

d) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów,

e) inne materiały wskazane przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale edukacyjne);

f) lub mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela (po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły).

3. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.

4. Jeżeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego lub Internetu umożliwiającego płynne kształcenie na odległość w sieci, może odbywać się ono za pomocą tradycyjnej korespondencji pocztowej na wniosek rodzica/opiekuna (wychowawca, nauczyciele przesyłają drogą elektroniczną materiały do szkoły, następnie są one wysyłane pocztą na adres domowy ucznia).

5. Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, powinny zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy.

 


7. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.

8. Planując zajęcia lekcyjne, nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów ze SPE.

9. Gdy jest to konieczne, nauczyciel może zorganizować dla poszczególnych uczniów konsultacje stacjonarne w szkole, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa.

 

§ 5. Ocenianie i klasyfikowanie

 

1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel może zadecydować o ich ocenie (zgodnie z PSO), informując o tym wcześniej uczniów. Oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.

2. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną, należy brać pod uwagę:

a) aktywność ucznia na zajęciach online od początku do końca ich trwania – w miarę możliwości uczeń powinien mieć uruchomioną kamerę; wyświetlające się nazwisko przy braku jakiegokolwiek kontaktu z uczniem (audio, video, czat) nie jest aktywnym udziałem w zajęciach;

b) terminowość oddawania przydzielonych przez nauczyciela zadań;

c) specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana;

d) dotychczasową (przed okresem zdalnego kształcenia) pracę ucznia na danej lekcji.

3. Ocenę śródroczną/roczną zachowania wystawia wychowawca klasy. Opiera się on na zasadach ujętych w Statucie Szkoły, jak również na własnych obserwacjach zachowania ucznia. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

§ 6. Dokumentowanie realizacji zajęć

1. Raz w tygodniu nauczyciel jest obowiązany przesyłać do dyrektora szkoły raport z realizacji zdalnego nauczania za poprzedni tydzień.

2. Korespondencja z uczniami oraz rodzicami (opiekunami) stanowi część dokumentacji procesu nauczania. Cała korespondencja winna być archiwizowana przez nauczyciela.

 

§ 7. Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

 

1. Zajęcia odbywające się w systemie zdalnym są obowiązkowe, w związku z tym nauczyciel ma obowiązek kontrolowania obecności ucznia i wpisywania odnośnej informacji na liście obecności w dzienniku elektronicznym.

2. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach są:

a) w przypadku prowadzenia zajęć online – połączenie się ucznia i aktywny w nich udział (reagowanie na pytania nauczyciela, zadawanie pytań itp.) do końca zajęć,

b) w przypadku nauczania w systemie przesyłania zadań do wykonania – terminowe wysłanie (przekazanie) wykonanych zadań na pocztę dziennika elektronicznego, wskazany przez nauczyciela adres mailowy lub komunikator.

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od ucznia lub w przypadkach losowych uczeń nie jest obecny na zajęciach online, rodzic (lub pełnoletni uczeń) przedstawia usprawiedliwienie nieobecności według zasad zapisanych w Statucie ZSL Zagnańsk. Jeżeli tego nie uczyni w terminie przewidzianym w Statucie, nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona.

4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od ucznia lub w przypadkach losowych uczeń nie wykonuje pracy zadanej w systemie przesyłania, rodzic (lub pełnoletni uczeń) niezwłocznie przedstawia usprawiedliwienie nieobecności według zasad zapisanych w Statucie ZSL Zagnańsk. Jeżeli tego nie uczyni w terminie przewidzianym w Statucie, nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona.

5. Jeśli w ciągu tygodnia od nieobecności (opisanej wyżej) rodzic (pełnoletni uczeń) nie podejmują próby kontaktu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, jest on obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

6. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, również przy użyciu poczty dziennika elektronicznego.

7. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje dyrektora.

8. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

 

§ 8. Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

1. W czasie trwania nauczania zdalnego wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.

2. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
3. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez Dyrektora szkoły.

 

§ 9. Obowiązki wychowawcy internatu w czasie nauczania zdalnego

1. Wychowawcy internatu są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustalonymi wcześniej harmonogramem dyżurów.
2. Wychowawcy internatu prowadzą konsultacje i wsparcie w zakresie wychowawczym. Współpracują z wychowawcami klas w zakresie organizacji nauczania na odległość oraz wykonują prace związane z analizą pracy internatu i przygotowaniem zajęć wynikających z przeprowadzonej ewaluacji.
3. Raz w tygodniu wychowawca jest zobowiązany przesłać do kierownika internatu raport z realizacji zdalnego nauczania za poprzedni tydzień.

Nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku przyjęli regulamin zdalnego nauczania (kształcenia na odległość) podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 28. 08. 2020 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.09.2020 r.

wstecz