ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku jest jednostką organizacyjną kształcącą w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego: technik leśnik, tj. 321[02], 314301 i operator maszyn leśnych, tj.834105, dla której ministrem właściwym jest minister do spraw środowiska.

2. Ustala się nazwę Zespołu w brzmieniu:

 Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

3. W dalszej części statutu Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku jest nazwany ,,Szkołą”.

4. Siedziba Szkoły znajduje się w Zagnańsku, przy ul. Spacerowej 4, 26- 050 Zagnańsk.

§ 2  

W skład Szkoły wchodzą:

1. Technikum Leśne w Zagnańsku na podbudowie gimnazjum (4-letnie)

a. zawód: technik leśnik

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zagnańsku na podbudowie gimnazjum (3-letnia)

a. zawód: operator maszyn leśnych.

Obiekty szkolne obejmują:

1. budynek szkolny, w którym znajdują się: pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, aula z zapleczem, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga,

2. pomieszczenia administracji, warsztaty szkolne, magazyn gospodarczy, szatnia i inne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

3. plac przyszkolny wraz ze znajdującymi się na jego terenie obiektami sportowymi (boisko do gier zespołowych, kort tenisowy) i gospodarczymi.

4. internat przy ul. Spacerowej 3, składający się z części mieszkalnej wyposażonej w pokoje wychowanków, sale telewizyjne, aneksy kuchenne, świetlicę, pracownię komputerową, obiekty rekreacyjne, pokoje wychowawców, pomieszczenia administracyjne oraz stołówkę obejmującą jadalnię i kuchnię z częścią magazynową.  

§ 3  

 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Środowiska. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Środowiska.

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3. Teren posesji jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.