szyszka

Koszty żywienia - październik 2020

ywienie2NOWE STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

1. WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE:
Od poniedziałku do czwartku – 15 zł
W piątki 10 zł (nie ma kolacji)
2. CZESNE – 70 zł miesięcznie
3. OBIAD DLA UCZNIÓW DOCHODZĄCYCH - 6 zł
KOSZTY POBYTU UCZNIA W INTERNACIE W PAŹDZIERNIKU 2020 R.
1. Wyżywienie (22 dni nauki, w tym 5 piątków) – 305 zł
2. Czesne – 70 zł
RAZEM – wyżywienie + czesne = 375 zł

UWAGA! 

W dniu 14 października Dzień Edukacji Narodowej internat pracuje jak w dzień roboczy, uczniowie mają zapewnione całodzienne wyżywienie. Dzień ten jest ujęty w kosztach żywienia za październik.
W ZWIĄZKU Z TYM W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W TYM DNIU
W INTERNACIE NALEŻY WYPROWIANTOWAĆ SIĘ Z TEGO DNIA. ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAKUPU ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI PRODUKTÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ WYPROWIANTOWANIE NAJPÓŹNIEJ DO PIĄTKU 9 PAŹDZIERNIKA DO GODZ. 15.00

Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok.

         Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

ZASADY WYPROWIANTOWANIA

  • Wyprowiantowanie należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej DO GODZ. 15.00 osobiście lub telefonicznie do p. intendent lub dyżurnego wychowawcy internatu tel. 41 300 15 14.
  •  Wyjątkiem są dni przyjazdowe po weekendach, feriach i dniach wolnych. W tym przypadku można zgłosić wyprowiantowanie w dniu przyjazdu do internatu w godz. 15.00-21.00 do wychowawcy internatu. Np. z powodu nagłej choroby wyprowiantowanie z poniedziałku można zgłosić telefonicznie w niedzielę w godz. 15.00-21.00.
  •  Wyprowiantowanie dotyczy całego dnia żywieniowego. Nie można wyprowiantować się z jednego posiłku np. kolacji lub śniadania.
  • Uczeń wyprowiantowany z danego dnia nie może przebywać w internacie w tym dniu. Ma obowiązek opuścić internat do godz. 22.00 dnia poprzedniego przed dniem, z którego jest wyprowiantowany. Uczniom, którzy są wyprowiantowani, a przebywają w internacie będzie anulowane wyprowiantowanie.
  •  Przyjazdy do internatu w niedziele w godz. 16.00-22.00, późniejsze przyjazdy należy wcześniej zgłosić wychowawcy dyżurnemu. 

Weekendy zostające we październiku: - 10/11, 24/25 

 

Na weekend mogą zostać wyłącznie ci uczniowie, którzy do środy do godz. 21.30 w tygodniu przed weekendem zapiszą się na listę zgodnie z obowiązującymi w internacie procedurami.

W czasie weekendów wyżywienie uczniów we własnym zakresie