ZASADY KORZYSTANIA Z ANONIMOWEJ „SKRZYNKI NA SYGNAŁY”

Drodzy Rodzice!


W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2,3,i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”.
1. Skrzynka jest umieszczona na parterze przy bibliotece.

2. Klucz do skrzynki będzie znajdować się u dyrektora szkoły i sekretarza szkoły.

3. Zawartość skrzynki będzie odczytywana raz w tygodniu - we wtorek, celem zapoznania się z jej zawartością.

4. Ewentualne sygnały rozpatrywać będzie dyrektor z kadrą kierowniczą szkoły oraz pedagogiem szkolnym.

5. Mogą z niej korzystać rodzice/opiekunowie uczniów naszej szkoły.

6. Formuła anonimowej skrzynki nie stanowi narzędzia do składania skarg i zażaleń.

7. Skrzynka przeznaczona jest do zgłaszania niepokojących informacji, które z różnych powodów nie mogą być zgłoszone bezpośrednio do dyrektora czy nauczyciela.

8. Treść sygnałów będzie spisana w rejestrze anonimowej skrzynki na sygnały, a zawartość skrzynki zostanie zarchiwizowana na okres jednego roku szkolnego.

9. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z treścią sygnału podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

10. Pamiętaj, że:

1) możesz pisać w każdej sprawie – jesteś dla nas Ważny!
2) dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo,
3) każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją,
4) nie używaj wulgaryzmów, ani nie obrażaj nikogo,
5) nie traktuj korespondencji jako żartu lub formy obmowy kogoś,
6) pisz czytelnie i nie podpisuj swojego listu- skrzynka jest anonimowa, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych osób, których list dotyczy.

Z poważaniem
/ - / mgr Jacek Wolski
Dyrektor szkoły