Przedmiot działania i kompetencje

Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły mgr Jacek Wolski   

2. Rada Pedagogiczna.

Społecznymi organami Szkoły są:

3. Rada Rodziców.

4. Samorząd Uczniowski.

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut szkoły

X

deklaracja