Działalność

Rejestry akt i archiwa

Szkoła prowadzi:

- księgę uczniów

- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły

- rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów

- rejestr pracowników - ewidencję akt osobowych pracowników

- rejestr akt i zaświadczeń

- awans zawodowy nauczycieli

- ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji

- księgę inwentarzową

- ewidencje: środków czystości, środków trwałych i pozostałych trwałych, przejazdów służbowych, opłat pocztowych

- ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji

- ewidencję środków żywnościowych

- ewidencję ubrań bhp dla pracowników

- księgi druków ścisłego zarachowania

- rejestr zamówień publicznych

- rejestr zarządzeń wewnętrznych

- rejestry księgowe

- rejestr korespondencji

- archiwum szkolne

 Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły