Status prawny

  1. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
  2. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku jest jednostką organizacyjną kształcącą w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego: technik leśnik, tj. 321[02], 314301 i operator maszyn leśnych, tj.834105, dla której ministrem właściwym jest Minister Klimatu i Środowiska.
  3. Organem prowadzącym  Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku jest Minister Klimatu i Środowiska.
  4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku sprawuje Minister Klimatu i Środowiska.
  5. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.