Image
Image
Image
Image

Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku w obowiązująca od dnia 1 września 2020r.

 

Działając na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńi chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019r .poz.493 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U 2020r .poz.1389)
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 § 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku od dnia 1 września 2020r. funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
4. Kontakt bezpośredni z nauczycielem, dyrektorem, wicedyrektorem, innym pracownikiem szkoły jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
5. Środkiem do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia jest telefon. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
• zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
• zakrycie nosa i ust,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,
• ograniczone przemieszczanie się po szkole,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
8. Do szkoły mogą wchodzić osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
9. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
12. W szkole w trakcie zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
13. Uczniowie w szatni, przy wejściu/ wyjściu do/z szkoły, korytarzach – ciągach komunikacyjnych do minimum ograniczają przebywanie w części wspólnej. W częściach wspólnych tj. korytarze, szatnie nakaz, ciągi komunikacyjne nakaz noszenia maseczek lub przyłbic.
14. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
15. Przy wejściu do szkoły, szatni, w sanitariatach, na korytarzach znajduje się środek do dezynfekcji rąk.

§ 2
Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

1. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
2. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
3. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
4. Sale, w których odbywają się zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
9. Powyższe zasady obowiązują podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych.

§ 3
Wybór formy kształcenia

1. Wyboru formy kształcenia: stacjonarnej lub zdalnej dokonuje się w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego.
2. W przypadku zaliczenia Powiatu Kielce, na terenie którego ma siedzibę Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, do strefy na której wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
3. W sytuacji, gdy w Powiecie Kielce nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych.
4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, może zawiesić zajęcia stacjonarne
na czas oznaczony, jeśli na terenie szkoły może być zagrożone zdrowie uczniów.
5. Zawieszenie zajęć stacjonarnych, o których mowa w pkt. 4, może dotyczyć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego).
6. W przypadku zaliczenia Powiatu Kielce do strefy „żółtej”, w której obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu:
1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas
określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
7. W przypadku zaliczenia Powiatu Kielce do strefy „czerwonej”, w której obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
8. Wprowadzenie formy kształcenia mieszanej lub zdalnej, o której mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
9. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 6 i 7 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
10. W przypadku wprowadzenia w szkole formy kształcenia zdalnego dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi
w przepisach szczególnych i umieszczonych w regulaminie pracy zdalnej.
§4
Nauczyciele

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
9. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad młodzieżą podczas dyżurów nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.

§ 5
Rodzice

1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych..
2. Nie można puścić ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Uczeń powinien unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§ 6
Pracownicy szkoły

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: np. przyłbice, fartuchy należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
• utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
• dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
• dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
• dezynfekcji toalet,
• dezynfekcji przyrządów znajdujących się w klasie.
10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w salach, pomieszczeniach i bieżące ich uzupełnianie,
• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.
12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 7
Uczeń w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
3. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
4. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
5. Uczniowie przebywają w budynku szkoły wyłącznie w czasie określonym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych .
6. Uczniowie w szatni przebierają się ograniczając do minimum przebywanie w części wspólnej szatni oraz obowiązuje nakaz z korzystanie z maseczek w przestrzeni wspólnej.

§ 8
Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

1. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
2. Przerwy organizowane są zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
4. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
5. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
6. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
7. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
8. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

§ 9
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna i czytelnia są czynne zgodnie z regulaminem biblioteki i czytelni.
2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
5. W czytelni jednocześnie może przebywać liczba osób określona w regulaminie biblioteki.
6. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§10
Praktyczna nauka zawodu

1. W czasie realizacji praktycznej nauki zawodu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć praktycznych i praktyk, obejmującego wewnętrzne zasady postępowania. Ponadto obowiązuje dokument „Procedury funkcjonowania Technikum Leśnego im. Romana Gesinga w Zagnańsku w czasie epidemii COVID 19 od 1 września 2020 r.”, obejmujący wewnętrzne zasady postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisach prawa.
2. Procedury uwzględniają specyfikę realizacji praktycznej nauki zawodu, w tym przebierania się młodzieży w ubrania robocze, pobierania narzędzi, przygotowania i spożywania posiłków regeneracyjnych, transportu na zajęcia oraz prowadzenia zajęć u pracodawcy.
3. O obowiązujących zasadach uczniowie zostają poinformowani przed rozpoczęciem zajęć na spotkaniu z opiekunami grup.
4. W szatni Nadleśnictwa Zagnańsk obowiązuje przestrzeganie dystansu społecznego. Dla każdej klasy wyjeżdżającej na zajęcia terenowe przygotowane zostały dodatkowe boksy do przebierania, tak aby każdy uczeń miał przestrzeń dla siebie. Pobieranie i zdawanie ubrań do szatni klasowej odbywa się z zachowaniem dystansu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia odzieży do internatu lub domu.
5. Pobieranie i zdawanie narzędzi odbywa się w rękawiczkach (wcześniej zdezynfekowanych) tylko przez wyznaczonych uczniów. Pracownik narzędziowni po zwrocie narzędzi poddaje je dezynfekcji, a następnie układa na miejsce.
6. Odbioru posiłków regeneracyjnych dokonują tylko wyznaczeni do tego uczniowie, przestrzegając obowiązujących w szkole zasad higieny. Z uwagi na zagrożenie CON/ID-19 zaleca się korzystanie z jednorazowych miseczek i sztućców plastikowych, które po posiłku wyrzucane są do specjalnych worków, a następnie utylizowane.
7. Transport uczniów na zajęcia odbywać się będzie z zachowaniem dystansu społecznego lub w maseczkach zakrywających usta i nos . Po każdym kursie autobus będzie wietrzony oraz zdezynfekowany przez kierowcę. Podczas jazdy uczniowie siedzą w jak największych odległościach od siebie, zachowując spokój oraz unikając rozmów.
8. Podczas zbiórek, wykładów czy instruktażu należy ustawić się tak, by zachowany był dystans społeczny. Należy unikać grupowania się uczniów.
9. Podczas realizacji zajęć w obiektach pracodawcy (w biurach nadleśnictwa, na szkółce, w warsztatach, itp.) należy dodatkowo przestrzegać procedur tam obowiązujących.
10. Uczniowie realizujący kurs na prawo jazdy kategorii "T" bezwzględnie przestrzegają procedur przygotowanych przez podmiot prowadzący ten kurs.
11. W zajęciach praktycznej nauki zawodu mogą uczestniczyć jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

12. Przed rozpoczęciem roku szkolnego odbędzie się szkolenie dla wszystkich, którzy biorą udział w realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu (nauczycieli, instruktorów leśnictwa, pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk oraz przewoźnika) z zasad zachowania bezpieczeństwa.
13. Obowiązujące procedury będą na bieżąco modyfikowane na postawie nowych wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisów prawa.
14. Szczegółowe procedury organizacji zajęć praktycznych:
1) Przejazd dotyczy ludzi z różnych środowisk (uczniowie przebywający w internacie
i dojeżdżający, kierowca oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu), uczestnicy przejazdu muszą mieć założone maseczki niezbędne do przestrzegania reżimu sanitarnego.
2) Pojazd , którym będą podróżować uczniowie jest zdezynfekowany i wywietrzony.
3) Wszyscy uczniowie, włącznie z dojeżdżającymi lub dochodzącymi oraz instruktorzy wsiadają do busa przy internacie.
15. Procedura dojazdu / powrotu /uczniów na/z/ zajęcia praktyczne – las:
1) Do busa wsiadają jedynie osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie z powodu Koronawirusa SARS-CoV-2 ( uczeń, nauczyciel, kierowca).
2) W przypadku wystąpienia u podróżujących objawów chorobowych, nauczyciel – opiekun wyjazdu dokonuje pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem.
3) W przypadku stwierdzenia u jednej z osób podwyższonej temperatury ciała (temp. 38 st. C i powyżej) – uczeń ten podlega skierowaniu do izolacji i weryfikacji medycznej.
4) O zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony kierownik szkolenia praktycznego
5) Postępowanie z uczniem wymienionym w p.3 prowadzone jest zgodnie z procedurą postępowania z uczniem potencjalnie zakażonym opracowanym w szkole.
6) Wszystkie osoby wsiadające do busa są zobowiązane do zakrycia nosa i usta za pomocą maseczki lub przyłbicy i niezdejmowania ich aż do czasu przyjazdu na miejsce docelowe.
7) Wszystkie osoby wsiadające do busa są zobowiązane do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja następuje przy wejściu do busa oraz przy opuszczaniu szatni w nadleśnictwie.
8) Sprzęt i narzędzia niezbędne do pracy w ramach zajęć pobierają wyznaczeni przez opiekunów dyżurni, którzy narzędzia te przenoszą do bagażnika, wydają uczniom na powierzchni i po skończonej pracy oddają pracownikowi nadleśnictwa. Sprzęt ten jest poddawany dezynfekcji po każdym użytkowaniu przez uczniów.
16. Procedura odbioru drugiego śniadania przez uczniów wyjeżdżających na zajęcia praktyczne i zwrotu naczyń:
1) Śniadanie jest porcjowane i przygotowywane przez pracowników stołówki internatu Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Każdy uczeń otrzymuje indywidualny zestaw śniadaniowy zapakowany do zamykanego kontenera.
2) Śniadanie odbywa się w tym samym czasie dla całej klasy lub w kilku turach , zależnie od liczebności klasy odbywającej zajęcia praktyczne i podziału na grupy.
3) Każdy uczeń z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego otrzymuje przeznaczone dla niego drugie śniadanie.
4) Uczniowie nie korzystają ze wspólnych produktów żywnościowych. (chleb krojony
w jednym opakowaniu, musztarda, ketchup)
5) Przygotowaną w termosie herbatę, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego (rękawiczki
i maseczka) nalewa pojedynczo uczniom jeden z wyznaczonych wcześniej dyżurnych. Można zastąpić herbatę wodą mineralną, wydawaną w zgrzewkach. Uczniowie we własnym zakresie mogą przygotować herbatę w swoich własnych termosach i zabrać na zajęcia praktyczne.
6) Po śniadaniu uczniowie wrzucają plastikowe talerzyki, kubek i sztućce do specjalnego worka. Worek ten dyżurni wrzucają do pojemnika na śmieci po powrocie do internatu, w celu ich utylizacji.
17. Procedura pracy w lesie:
1) Uczniowie pracujący w lesie pracują z zachowaniem dystansu społecznego do siebie oraz pracowników Lasów Państwowych.
2) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia lub nauczyciela, należy dokonać pomiaru temperatury, bezdotykowym termometrem.
3) W przypadku stwierdzenia u jednej z osób podwyższonej temperatury ciała
(temp. 38 st. C i powyżej) – osoba ta podlega skierowaniu do izolacji i weryfikacji medycznej. Z miejsca zdarzenia osoba ta przewożona jest do izolatorium przez kierownika szkolenia praktycznego lub innego pracownika szkoły lub nadleśnictwa.
4) O zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony kierownik kształcenia praktycznego.
5) Postępowanie zgodnie z procedurą postępowania z uczniem potencjalnie zakażonym opracowanym w szkole).
6) Cała grupa z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (maseczka/przyłbica/rękawiczki) zostaje przewieziona na teren szkoły .

§11
Internat

1. O obowiązujących procedurach zawartych w dokumencie zostają pinformowani uczniowie i ich rodzice przed przyjazdem do internatu oraz na spotkaniu z wychowawca grupy w internacie. Procedury sa także umieszczone w widocznym miejscu w budynku internatu oraz przesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
2. Uczeń przyjeżdżający z domu do internatu jest zobowiązany posiadać oświadczenie
o stanie zdrowia podpisane przez rodziców lub w przypadku ucznia pełnoletniego podpisane osobiście) oraz może być dokonywany u niego pomiar temperatury.
3. Rodzice wychowawnka są zobowiązani zaopatrzyć go w maseczki (przyłbice), rękawiczki jednarazowe.
4. W internacie mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannielub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
5. Każdorazowo przy wejściu do internatu należy zadabać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka.
6. W pomieszczeniu dyżurnego wychowawcy na dolnym holu dostępny jest bezdotykowy termometr. Dezynfekuje się go po użyciu w grupie.
7. Przed rozpoczęciem roku szkolnego wszyscy pracownicy pedagogiczni i administracji
i obsługi zaznajamiani zostają o obowiązujących procedurach.
8. W internacie monitorowane jest zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
9. W miarę możliwości rekomenduje się zachowania dystansu podczas pobytu w internacie, a gdy to jest niemożliwe zakładania maseczek lub przyłbic.
10. Uczniowie są zobowiązani do zachowania czystości w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
Nie należy zabierać ze sobą do bursy/internatu niepotrzebnych przedmiotów, szczególnie takich, które trudno zdezynfekować.
11. W internacie w sanitariatach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – instrukcje dezynfekcji rąk.
12. Wychowanek, który wyjechał na weekend do domu i chce powrócic do internatu nie może mieć żadnych symptomów choroby, szczególnie związanej z infekcjami dróg oddechowych i gardła.
13.W internacie wprowadzony jest zakaz przyjmowania gości.
14. W wyjątkowychprzypadkach związanych z koniecznościa załatwienia pilnych spraw dopuszcza się przebywanie 1 zdrowej osoby np. rodzica z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa - dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, przyłbica w wynaczonych miejscach.
15. Dla uczniów i pracowników używających maseczek jednorazowych lub rękawiczek jednorazowych wyznacza się ich składowanie w pojemniku na dolnym holu obok dystrybutora z płynem dezynfekującym.
16. W salach przeznaczonych do zajęć wspólnych w internacie należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz stolików i blatów.
17. W przestrzeniach wspólnych (sanitariaty, aneksy kuchenne, sale nauki cichej, sale telewizyjne) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa a koordynowaniem
i monitorowaniem ich przestrzegania zajmuje się wychowawca pełniący dyzur w tym czasie.
18. Procedura w przypadku stwierdzenia u wychowanka objawów choroby:
1) Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu - izolatorium znajdującym się na parterze w pokojach nr 2 i 4.
2) Przez objawy o których mowa w pkt. 2 rozumie się:
• podwyższoną temperaturę ciała,
• ból głowy i mięśni,
• ból gardła,
• kaszel,
• duszności i problemy z oddychaniem,
• uczucie wyczerpania,
• brak apetytu.
3) Wychowawca dyżurujący niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności odebrania ucznia z internatu, a rodzice są zobowiązani w jak najszybszym czasie odebrać ucznia z internatu (rekomendowany własny środek transportu).
4) Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z internatu) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
5) Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u ucznia niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
6) Rodzic po odebraniu z internatu ucznia z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza.
7) Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
8) Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
9) Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
10) Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
11) Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
12) Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
13) W pozostałych przypadkach obowiązuja procedury postępowania z uczniem chorym w internacie.
19. Szybka ścieżka komunikacji na czas pobytu w internacie na czas pandemii:
1) W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w internacie, stosuje się otwartą komunikację z rodzicami w celu szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia.
2) Wychowawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych numerów telefonów obojga rodziców, uczniów, adresów mailowych oraz adresów zamieszkania, by w sytuacji koniecznej nawiązać kontakt.
3) Wykaz telefonów oraz danych niezbędnych do nawiązania szybkiego kontaktu znajdują się w pokoju wychowawcy dużurnego na dolnym holu oraz w pokojach wychowawców grup w postaci papierowej (uniknięcie problemów z dostępem do danych w przypadku awarii prądu).
4) W sytuacjach budzących wątpliwości wychowawca korzysta z pomocy kadry kierowniczej szkoły i internatu.

 

20. Procedury dla uczniów i pracowników korzystających ze stołowki internatu:
1) Na stołówkę jest zabroniony wstęp dla osób wykazujących objawy infekcji,
z podwyższoną temperaturą, osób mających kontakt z osobami na kwarantannie, chorych. Wszelkie objawy chorobowe uczeń zgłasza wychowawcy.
2) Uczniowie przed wejściem na stołówkę muszą umyc ręce (uczniowie w łazienkach na swoich piętrach, pracownicy w łazinkach przeznaczonych dla pracowników) oraz zdezynfekowac ręce.
3) Osoby korzystajace ze stołówki wchodzą na stołowkę w maseczkach, przyłbicach, zdejmują je na czas spożywania posiłku.
4) Osoby korzystajace ze stołówki stoją w kolejce do wydania posiłku zachowując odstęp 1,5 m.
5) Pracownicy kuchni nie kontaktują się z osobami korzystającymi ze stołówki, sa oddzieleni oknem. Wszelkie sprawy zgłaszają wychowawcy dyżurnemu, specjaliście d.s. żywienia lub kierownika internatu.
6) Stoliki na stołówce są podzielone na sektory:
Sektor I – klasy I
Sektor II – klasy II
Sektor II I– klasy III
Sektor IV – klasy IV
Sektor VI – pracownicy
7) Uczniowie i pracownicy zajmują miejsca przy zdezynfekowanych stolikach zgodnie z wyznaczonymi sektorami.
8) Obiad dla uczniów podzielony jest na dwa etapy:
W godz. 12.50 – 13.35 obiad spożywają wyłącznie uczniowie klas zgodnie z ustalonym planem lekcji (w tym czasie klasy mają okienko).
9) Pozostałe posiłki odbywają się według następującego porządku:
Śniadanie
I tura godz. 6.20-7.00 zgodnie z planem lekcji
II tura godz. 7.10 7.45 zgodnie z planem lekcji
Kolacja
I tura godz. 17.30-18.15
II tura godz. 18.25-19.00
10) Na stolikach nie wystawia się żadnych solniczek, pieprzniczek, keczupu, cukru, musztard, serwetek, które mogłyby być dotykane przez wielu konsumentów. W serwetki, chusteczki należy się zaopatrzyc we własnym zakresie.
11) Przed pobraniem potrawy osoba korzystająca ze stołówki pobiera ze stolika tacę i podchodzi do okienka wydawniczego.
12) Wszelkie potrawy wydaje się z okienka wydawczego indywidualnie na porcje, zupa wydawana jest na talerzach – nie w wazach. Osoba korzystająca ze stołówki odbiera danie na tacę, pobiera czyste sztućce. Herbatę oraz inne napoje nalewa pracownik kuchni.
13) Po ewentuallne „dokładki” (zupa, II danie) uczen po zdaniu naczyń i tacy, staje ponownie w kolejce i pobiera wszystko ponownie jak wyżej.
14) Zwrot naczyń następuje do okienka zwrotów, należy ustawić się w kolejkę zachowując bezpieczny odstęp. Talezre, kubki, sztućce, szklanki należy położyc w wyznaczone miejsce, a tace na wskazany stolik.
15) Okienko do zwrotu naczyń jest oddzielone od sali parawanem.
16) Posiłki zpożywa się bez zbędnej zwłoki (nie prowadzimy rozmów towarzyskich), należy zachować maksymalną kulturę spożywania posiłków, nie kruszyć, nie rozlewać – szybko i sprawnie opuścić po posiłku stołówkę, aby umożliwić pracownikom dezynfekcję stolików przed nastęna grupą konsumentów.
17) Na stołówce zabrania się wchodzenia w kurtkach, czapkach, butach do chodzenia poza internatem, w ubraniach do zajęc praktycznych oraz uzywania innych urzadzeń typu słuchawek, laptopów, telefonów itp.
18) Posiłki regeneracyjne na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe przygotowują pracownicy kuchni i pakują w indywidualne opakowania.
19) Zwrot pobranych do lasy termosów i kontenerów wyznaczeni dyżurni zwracają do wyznaczonego miejsca w kuchni i przekazują je pracownikom (dyżurni nie mogą wchodzić przez stołówkę).
20) Naczynia i sztucce jednarazowe po użyciu należy po posiłku w lesie spakować w worki jednorazowe i po przyjeździe do internatu dyżurni wrzucają do konteneru w altanie śmietnikowej.
21. Procedury obowiazujące pracowników kuchni internatu i personelu sprzątającego internat.
1) Przed przystąpieniem do pracy pracownik zgłasza przełożonemu wszelkie symptomy, objawy chorobowe i ewentualne kontakty z osobami na kwarantannie lub w izolacji.
2) Po zgłoszeniu dokonany zostaje pomiar temperatury ciała pracownika, po czym odnotowuje się ten fakt w karcie monitoringu temperatury – monitoring załącznik nr 3.
3) Pracownik myje i dezynfekuje ręce zgodnie z procedurami. Po każdorazowej przerwie w pracy, wizycie w szatni, toalecie i innych czynnosciach nie związanych z pracą dokonuje mycia i dezynfekcji rąk.
4) Pracownik podczas produkcji i wydawania produktów zakłada rękawiczki jednorazowe, odzież roboczą ochronną, nakrycia głowy oraz maseczki lub przyłbice, jeśli nie można zachować bezpiecznego dystansu między pracownikami.
5) Należy unikać dotykania ust, nosa, oczu, włosów lub innych niepotrzebnych przedmiotów, a jeśli miał miejsce przypadkowy kontakt z tymi miejscami należy zmienic rekawiczki jednorazowe lub wymyć i zdezynfekować ręce.
6) Pracownicy zachowuja maksymalną higienę stanowiska pracy myjąc i dezynfekując narzędzia i częsci maszyn mające kontakt z żywnością.
7) Należy często dezynfekować blaty stołów roboczych szczególnie przed i po produkcji oraz zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji podłóg odnotowując to w prowadoznej dokumentacji HAACP.
8) Wszystkie naczynia i szućce po zwrocie od osób korzystających ze stołówki zostają umyte z dodatkiem detergentów w automatycznych zmywarkach włóacznie z funkcja wyparzania, pozwalającą na dezynfekcję wysokoką temperaturą. Suche naczynia należy przechowywać w zamykanych szafach.
9) Po zmianie grupy osób korzystających ze stołówki należy dezynfekować blaty stołów , klamek, lady wydawniczej na stołówce internatu. Wykonane czynnosci należy odnotować – zalącznik nr 4.
10) Należy przynajmniej jeden raz podczas zmiany przeprowadzic dezynfekcję klamek, poręczy, blatów w aneksach kuchennych, sala nauki cichej i pokojach wychowawców, telefonów, klawiatur komputerów. Należy uważać, aby nie pryskać bezpośrednio na urządzenia elektryczne, grozi porażeniem prądem.
Wykonane czynności należy odnotować – załącznik nr 5.

§12
Pielęgniarka szkolna
1. Ustala się i upowszechnia, we współpracy z pielęgniarką , zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
§ 13
Kontakt z osobami trzecimi

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
5. W przypadku dostarczenia produktów do automatów żywieniowych należy upewnić się że pojemniki znajdowały się w dobrym stanie i nie były uszkodzone

§ 14
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić ani pozwalać mu przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami ucznia (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły.
Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły.
7. Rodzic/opiekun prawny odbiera ucznia z zachowaniem procedur obowiązujących
na terenie placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
8. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia ucznia.
9. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u ucznia.
10. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu ucznia oraz informuje do którego szpitala został on przewieziony.
11. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach oraz organ prowadzący szkołę.
12. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
13. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
14. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 15
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
2. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
3. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
4. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
5. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 3, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
6. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
7. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
10. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
11. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 16
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu ucznia będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

§17
Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
6. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy oraz zostanie zmierzona temperatura, odnotowuje się to w karcie informacyjnej o stanie zdrowia ucznia -
załącznik nr 2
7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku przyjęli procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 28.08.2020 r.

 

Procedury wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.