Działalność Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w roku szkolnym 2014/2015

Główne założenia pracy koła:

kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody

 • pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony
 • zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody

Zajęcia koła LOP związane są z bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Wpływa to na atrakcyjność zajęć i powoduje, że edukacja ekologiczna cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Dzięki specyfice szkoły działania statutowe LOP realizowane są na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

Sposoby realizacji celów

 • prace porządkowe w lesie i w pobliżu szkoły
 • gromadzenie karmy i dokarmianie zwierząt w okresie zimowym
 • opracowywanie gazetek ściennych, wystaw
 • udział w akcji: „Dzień Ziemi”
 • uczestnictwo w pracach odnowieniowych i zalesieniowych,
 • wywieszanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
 • opracowywanie referatów dotyczących stanu środowiska i jego ochrony
 • wystawy i prezentacje dotyczące zdrowego stylu życia
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem Internetu
 • praca z komputerem – prezentacje, encyklopedie przyrodnicze
 • zorganizowanie szkolnych konkursów ekologicznych
 • uczestnictwo w konkursach i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej organizowanych  przez LOP.