Image
Image
Image
Image

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Dla uczniów klas drugich kształcących się w zawodzie: Technik leśnik
na rok szkolny 2016 – 2017.


§ 1.


1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną” w ramach programu Erasmus +.
2. Rekrutacja na praktykę zawodową w Francji jest skierowana do uczniów zawodu: Technik Leśnik w Zagnańsku w ramach programu Erasmus +.
3. Praktyka we Francji będzie trwała ok. 2 tygodnie.
4. Uczniowi można przyznać prawo do wyjazdu na praktykę w ramach programu mobilności tylko jeden raz.


§ 2.


Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas II technikum leśnego.
4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 24 uczniów.


§ 3.

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja "grupy projektowej” z chętnych uczniów (bez względu na płeć K/M) - prowadzona będzie IX.2016 r. przez Zespół Rekrutacyjny.
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

 • dyrektor,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 • nauczyciele języka angielskiego
 • wychowawcy klas II.


3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem Technikum Leśnego.
5. Proces rekrutacji obejmuje:

 • złożenie formularza zgłoszeniowego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami do 9 września 2016. w sekretariacie szkoły
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny

6. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1);
 • zgodę rodziców (załącznik 2).

7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicyinformacyjnej w ZSL oraz na stronie internetowej szkoły.
8. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.
9. Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie skali punktowej, a mianowicie:

 • Oceny z języka angielskiego Punkty
 • celującą 6 pkt
 • bardzo dobrą 5 pkt
 • dobrą 4 pkt
 • dostateczną 3 pkt
 • dopuszczającą 2 pkt
 • Za ocenę z zachowania (tylko pozytywną) Punkty
 • wzorowa 6 pkt
 • bardzo dobra 5 pkt
 • dobra 4 pkt
 • poprawna 3 pkt
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w klasie pierwszej ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych Punkty
 • celującą 6 pkt
 • bardzo dobrą 5 pkt
 • dobrą 4 pkt
 • dostateczną 3 pkt
 • dopuszczającą 2 pkt
 • Punktacja będzie również obejmowała np. kryteria:
 • dotychczasowe osiągnięcia(olimpiady, konkursy) - 3 pkt.
 • praca i zaangażowanie w grupie projektowej ( frekwencja na zajęciach )
  • 5 pkt za 100% .
  • 4pkt jedna nieobecność.
  • 3pkt dwie nieobecności,
  • 2 pkt trzy nieobecności.
  • 1pkt cztery nieobecności.
  • 0 pkt pozostałe.
 • pochodzenie z rodziny ubogiej - 2 pkt.


10. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załączniki).
11. Brak załącznika powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
12. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
13. Każdy uczeń klasy II może wziąć udział w zajęciach objętych Projektem.
14. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
15. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

 

§ 4.


Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowy)
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie
 • przestrzegania zasad ujętych w Statucie szkoły.

3. Uczestnik mobilności zobowiązuje się do wykonywania zadań edukacyjnych podczas oraz po okresie praktyki zawodowej we Francji.


§5


Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:

 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSL w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.


§6


Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.